JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zákon NR SR č. 152/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zákon NR SR č. 152/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 

Zákon má za cieľ transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/35/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/106/ES o minimálnej úrovni prípravy námorníkov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/38/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa mení smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zákonom sa zároveň odstraňujú niektoré nedostatky súčasného právneho stavu, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona. Ide o zmeny a doplnenia ustanovení týkajúcich sa postupov a posudzovania noriem podľa Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW) 1978 v platnom znení a technickej spôsobilosti námornej jachty. Z toho vyplynula aj zmena v ustanoveniach zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Spresňuje sa pojem „námorná jachta“. Predmetom úpravy zákona je námorná jachta, ktorá je námornou loďou používanou výlučne na rekreačné a nekomerčné účely.

Upresňuje sa vedenie evidencií jednotlivých preukazov spôsobilosti vzhľadom na ich stav (platnosť, strata, zničenie),  evidencie výnimiek v súlade s medzinárodným dohovorom STCW, námorníckych knižiek a evidencie kvalifikačných kurzov a kurzov na vedenie rekreačných plavidiel. Ustanovuje sa zoznam osobných údajov (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, pohlavie, jedinečný identifikátor – biometrický údaj ako napríklad odtlačok prsta, odtlačok dlane, analýza deoxyribonukleovej kyseliny, nasnímanie podoby tváre, ak je dostupný, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť a číslo občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu) obsiahnutých v týchto evidenciách a okruh osôb, ktorým sa tieto údaju môžu poskytnúť.

V námornom registri SR sa ustanovuje samostatná zložka register námorných jácht, upravuje sa kto podáva návrh na zápis do tohto registra, preukazovanie technickej spôsobilosti námornej jachty a uvádza sa zoznam lodných listín, denníkov a iných dokladov, ktoré musia byť na námornej jachte. Zmeny týchto ustanovení vyvolali s nimi súvisiacu legislatívno-technickú úpravu. Taktiež sa ustanovuje splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu o podrobnostiach o technickej spôsobilosti námornej jachty a odbornej spôsobilosti členov lodnej posádky na námornej jachte.

Ustanovuje sa vek námornej lode ako podmienka na registráciu v  námornom registri SR. Do námorného registra možno zapísať len na návrh námornú loď, ak jej vek nie je viac ako desať rokov od dátumu položenia jej kýlu. Upresňuje sa, že asistent nie je členom lodnej posádky námornej jachty.