JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Veci ako súčasť nášho života | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Veci ako súčasť nášho života

 

Veci sú každodennou súčasťou nášho života. Veci vyrábame, kupujeme, užívame, prenajímame, predávame.

Vec sa tým stáva (nepriamym, sekundárnym) predmetom (objektom) právneho vzťahu. Nakladanie s vecou, práva a povinnosti zmluvných strán sú regulované a podliehajú všeobecne záväzných právnym predpisom. Vec sa tak stáva právnou kategóriou a nadobúda právny význam.

Vlastníctvo veci prešlo značným vývojom. Z rímskeho práva máme poznatky o vlastníctve neslobodných ľudí (otrokov). Nakoľko otroci boli predmetom vlastníctva, považovali sa v danom čase za veci v právnom zmysle. Otroctvo a vlastníctvo otrokov ako také boli historicky prekonané a v súčasnej dobe sa nám zdá z pohľadu humánnosti za nepredstaviteľné. Na uvedených prípadoch je viditeľné, aký vplyv má vývoj spoločnosti a základných hodnôt a princípov, na ktorých je založená, na vnímanie veci v právnom zmysle. Možno konštatovať, že legislatíva reflektuje hodnotové zmeny spoločnosti. Rovnako tak technologický vývoj, digitalizáciu a pod. V súvislosti s technologickým vývojom sa vynárali otázky, ako právne kvalifikovať veternú, či solárnu energiu a rad ďalších podobných otázok.

Sú živé zvieratá vecou?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právna úprava je aj v prípade živých zvierat reflexiou spoločensko-ekonomických zmien spoločnosti. Ponímanie zvierat ako zdroja potravy, prípadne ťažných zvierat sa postupom času prekonáva s narastajúcou úlohou domácich zvierat ako členov domácnosti. Postupom času dochádza k čoraz hlasnejšiemu presadzovaniu humanitárnych tendencií do pragmatic-kého vnímania. Právna teória označuje uvedenú líniu ako dereikáciu zvierat (odvecnenie).

Na Slovensku platí Občiansky zákonník číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Ten v § 118 ods. 1 stanovuje, že predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Zároveň v § 119 ods. 3 stanovuje, že živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.

Obdobná práva úprava platí aj Čechách. Upravuje ju zákon číslo 89/2012 Sb. Občiansky zákonník („NOZ“). Podľa § 494 NOZ živé zviera má zvláštny význam a hodnotu už ako zmyslovo nadaný živý tvor. Živé zviera nie je vecou a ustanovenia o veciach sa na živé zviera použijú obdobne len v rozsahu, v ktorom to neodporuje jeho povahe.

V oboch právnych kódexoch badáme posun v právnom vnímaní zvierat a jeho odklon od vnímania zvierat ako vecí. Zákonodarca bol opatrný v právnej úprave živých zvierat. Na jednej strane síce výslovne stanovil, že živé zviera nie je vecou a to s ohľadom na zvláštny význam a hodnotu, ktoré mu priznáva, ako zmyslovo nadanému živému tvorovi. Na druhej strane si však ponecháva možnosť aplikovať ustanovenia o veciach i na živé zvieratá v rozsahu, v akom to neodporuje jeho povahe.

 

Podľa zákonnej normy vyjadrenej v § 497 NOZ sa na ovládateľné prírodné sily, s ktorými sa obchoduje, použijú primerane ustanovenia o hmotných veciach.

Zo zákonného označenia ovládateľných prírodných síl v NOZ vyplýva, že nie všetky prírodné sily možno považovať za vec v právnom zmysle. Uvedené označenie indikuje, že za vec v právnom zmysle možno podľa NOZ vnímať len prírodné sily, ktoré sa vyznačujú znakom ovládateľnosti. Ergo, prírodné sily na to, aby ich bolo možné považovať za vec v právnom zmysle musia spĺňať zákonnú podmienku ovládateľnosti.

Tak napríklad vietor samotný nemožno bez ďalšieho považovať za vec v právnom zmysle, nakoľko postráda zákonný znak ovládateľnosti. Na druhej strane však veternú energiu zachytenú špeciálnymi technológiami veterných mlynov už možno považovať za vec v právnom zmysle vzhľadom na jej ovládateľnosť. Rovnako samotný dážď bez ďalšieho nemožno považovať za vec v právnom zmysle. Na rozdiel od zachytenej dažďovej vody, ktorá už atribút ovládateľnosti spĺňa. Z uvedeného vyplýva aj posun vo vnímaní ovládateľnosti ako spôsobilosti byť ovládaný a samotnou právnou skutočnosťou ovládania. Inak povedané, prírodné sily sa okamihom ovládnutia stávajú vecou v právnom zmysle. Podľa súdnej praxe na splnenie zákonného znaku ovládateľnosti postačuje, ak je vec ovládaná v zásade a z prevažnej časti. Zo zákonnej definície ovládateľných prírodných síl vyjadrenej v § 497 NOZ vyplýva ďalší zákonný znak ovládateľných prírodných síl ako veci v právnom zmysle, a to ich obchodovateľnosť.

Slovenský Občiansky zákonník z roku 1964 pojem vec nedefinuje. V § 118 ods. 1 ustanovuje, že predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. Či je možné považovať ovládateľné prírodné sily za vec podľa slovenského Občianskeho zákonník z roku 1964, je preto otázne.

 

Sú prírodné sily vecou?

 

 

 

 

 

 

Niektoré časti ľudského tela ako vec

 

 

 

 

 

Podľa českej zákonnej normy vyjadrenej v § 493 NOZ ľudské telo ani jeho časti, aj keď boli oddelené od tela, nie sú vecou. Uvedené podčiarkuje aj vymedzenie veci v právnom zmysle  v § 489 NOZ, z ktorého vyplýva požiadavka „odlišnosti od osoby (človeka)“ pre zaradenie medzi veci v právnom zmysle. Podľa § 81 NOZ je ľudské telo súčasťou ľudskej osobnosti. Ľudské telo sa, na rozdiel od tela zvieraťa, nestáva vecou ani po smrti človeka, čo vyplýva z § 92 NOZ.

V § 111 NOZ je po novom vyjadrená fikcia, podľa ktorej sa vlasy alebo podobné časti ľudského tela, ktoré možno bezbolestne odňať bez znecitlivenia a ktoré sa prirodzenou ces-tou obnovujú, považujú za hnuteľnú vec a môžu sa prenechať inému i za odmenu. Pod po-dobnými časťami tela možno rozumieť napr. nechty, obočie a pod. Avšak nie krv, ktorá nespĺňa podmienky bezbolestného odňatia.

Slovenský Občiansky zákonník z roku 1964 osobitne ľudské telo a jeho časti neupravuje.

Z Dôvodovej správy k NOZ vyplýva, že vecou v právnom zmysle nie je človek, ani jeho mŕtve telo, ani časti ľudského tela. V danom smere zákonné ustanovenia o veciach nemožno vôbec použiť. Z Dôvodovej správy k NOZ ďalej vyplýva, že za určitých okolností je možné považovať i časti ľudského tela za vec, a to vtedy, keď to zvláštne právne predpisy pre svoje účely stanovia. Časti ľudského tela však nemožno podriadiť bežným ustanoveniam o veciach podľa občianskeho zákonníka, a to z dôvodu, aby sa zabránilo napríklad ich voľnému obchodovaniu. Ak osobitný právny predpis stanoví, že časti ľudského tela sú veci, je možné s nimi ako s vecami nakladať len v medziach týchto právnych predpisov. 

 

Vnímanie veci v právnom zmysle sa neustále mení s vývojom našej spoločnosti. Súčasná právna úprava odzrkadľujúc historický vývoj vnímania veci v právnom zmysle,   v kontexte novodobých spoločensko-ekonomických potrieb, inšpirovaná modernými západo-európskymi právnymi trendami. Možno predpokladať, že slovenská právna úprava sa bude postupne meniť a približovať k českej právne úprave.