JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

E-commerce / E-shop | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

E-commerce / E-shop

 

E-commerce predstavuje okruh vzťahov, ktoré zahŕňajú ponuku a predaj tovarov a služieb prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Ide najčastejšie o zmluvy medzi podnikateľmi (B2B alebo Business to Business) alebo zmluvy medzi podnikateľom a spotrebiteľom (B2C alebo Business to Consumer).

 

Medzinárodné aspekty e-commerce

Na úrovni EÚ bolo prijatých niekoľko smerníc a nariadení, ktorých zmyslom je harmonizovať právnu úpravu v členských štátoch EÚ do tej miery, aby rozdiely v právnej úprave členských štátov neboli na škodu rozvoju spoločného trhu.

Miesto rozhodovania sporov je v rámci členských štátov EÚ určované na základe nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Nariadenie Brusel I).

Určenie práva rozhodného pre vzťahy s medzinárodným prvom je upravené v dvoch rôznych nariadeniach. V prvom rade ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), ktoré určuje voľbu práva pre zmluvné záväzkové vzťahy. A v ďalšom ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II), ktoré určuje voľbu práva pre tzv. mimozmluvnú zodpovednosť (zodpovednosť za vadu výrobku, porušenie autorských práv, nekalosúťažné delikty).

 

Naše právne služby pri elektronickom obchode

V rámci e-commerce poskytujeme našim klientom nasledujúce právnej služby: 

 • všeobecná informačná povinnosť poskytovateľa
 • zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení
 • vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služby
 • elektronická identifikácia fyzických a právnických osôb
 • pravidlá pre dôveryhodné služby, najmä elektronické transakcie
 • značka dôvery EÚ pre kvalifikované dôveryhodné služby
 • elektronické podpisy
 • elektronické pečate
 • elektronické časové pečiatky
 • elektronické dokumenty
 • elektronické doručovacie služby pre registrované zásielky
 • spracúvanie osobných údajov
 • spôsob a postup používania elektronického podpisu v obchodnom styku
 • autentifikácia webových sídiel
 • ochrana spotrebiteľa
 • práva spotrebiteľa
 • povinnosti predávajúceho
 • uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie služieb
 • nekalé obchodné praktiky
 • klamlivé konanie a klamlivé opomenutie
 • agresívne obchodné praktiky
 • kódex správania
 • informačná povinnosť
 • označovanie výrobkov cenami
 • reklamačný poriadok
 • neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách
 • všeobecné obchodné podmienky
 • platobné, dodacie podmienky
 • podmienky vypovedania zmluvy
 • podmienky a spôsob reklamácie
 • súhlas s ukladaním alebo získavaním prístupu k tzv. cookies 
 • správne a nesprávne nastavenie súhlasu s cookies
 • správny dizajn cookies lišty
 • zákonnosť spracúvania osobných údajov
 • ochrana osobných údajov
 • zásady spracúvania osobných údajov
 • podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 • poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby
 • právo na prístup k osobným údajom
 • oprava, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť, právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
 • povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutej osoby na ochranu osobných údajov
 • prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 • dokumentácia GDPR
 • kódex správania, certifikát, akreditácia
 • zastupovanie v konaní o ochrane osobných údajov