JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Zmenka a jej nástrahy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Zmenka a jej nástrahy

 

„Quod non est in cambio no est in mundo“. Tento výrok sa oddávna spája so zmenkou a v preklade znamená: „Čo nie je na zmenke, nie je ani vo svete“. Predmetný výrok je výstižným vyjadrením zmenky, ako listinného cenného papiera, ktorý sa vyznačuje formálnou prísnosťou (rigor cambialis), abstraktnosťou, nespornosťou, prevoditeľnosťou a ďalšími znakmi, ktoré ju predurčujú byť obľúbeným a frekventovane využívaným nástrojom v platobných a úverových vzťahoch.

Zmenkou pritom rozumieme osobitnú listinu, z ktorej jej právoplatnému majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie peňažnej pohľadávky, a to vo výške uvedenej v tejto listine, pričom toto právo majiteľa zmenky smeruje voči osobe, ktorá na túto listinu napísala svoje záväzkové vyhlásenie a podpísala sa podeň.

Ako sa využívajú zmenky

Historicky najstaršou funkciou zmenky je platobná funkcia zmenky, t.j. využitie zmenky ako platidla (pro soluto). Podstata platenia zmenkou spočíva v tom, že majiteľ zmenky ako dlžník z mimo zmenkového právneho vzťahu prevedie zmenku na veriteľa z mimo zmenkového právneho vzťahu, čím zaplatí svoj dlh voči veriteľovi.

Funkcia nástroja platenia (pro solvendo) je obsahovo identická platobnej funkcii. Rozdiel spočíva v právnych následkoch, ktoré plnenie zmenkou pro soluto vyvoláva v porovnaní so zmenkou pro solvendo. V prípade plnenia zmenkou pro soluto záväzok z mimo zmenkového právneho vzťahu zaniká a naďalej trvá len záväzok zo zmenkového právneho vzťahu. Na rozdiel od zmenky pro soluto v prípade plnenia zmenkou pro solvendo nedochádza k splneniu záväzku z mimo zmenkového právneho vzťahu odovzdaním zmenky pro solvendo, ale až okamihom splnenia záväzku zo zmenkového právneho vzťahu.

Najčastejšie využívanou funkciou zmenky je zaisťovacia funkcia zmenky. Zaisťovacia zmenka zaznamenala na našom území veľký rozmach začiatkom 90. rokov minulého storočia. Využívala sa najmä v bankovej praxi na zabezpečenie krátkodobých úverov.

Podstata zaisťovacej funkcie zmenky spočíva v dohode zmluvných strán, že nesplnením záväzku dlžníka z kauzálneho záväzkového vzťahu vzniká právo veriteľa požadovať plnenie zo zmenky a jeho splnením záväzok z kauzálneho vzťahu zaniká. Zabezpečovacia zmenka preto plní funkciu podobnú funkcii ručenia. V porovnaní s ručením v prípade zaisťovacej zmenky nejde o zabezpečovací inštitút, ale o prostriedok zaistenia. Znamená to, že na rozdiel od ručenia záväzok zo zaisťovacej zmenky nezaniká splnením záväzku z kauzálneho záväzkového vzťahu. Dôvodom je abstraktný charakter zmenky.

Ojedinele sa možno stretnúť aj s úverovou funkciu zmenky. Úverová funkcia zmenky spočíva v tom, že nedochádza k platbe z vlastného kauzálneho záväzku, t.j. záväzku, na základe ktorého bola zmenka vystavená, ale vystavením zmenky vzniká veriteľovi nárok na zaplatenie sumy, ktorá zodpovedá napr. kúpnej cene podľa pôvodného kauzálneho vzťahu, avšak s odkladom podľa určenia splatnosti zmenky.

Zmenka plní aj funkciu nástroja obstarania peňažnej hotovosti formou eskontu, reeskontu a forfaitu zmenky. Eskont predstavuje prevod zmenky pred jej splatnosťou (väčšinou finančnou inštitúciou) s možnosťou spätného postihu. Pôvodný majiteľ zo zmenky zostáva pri tom zo zmenky zaviazaný ako indosant. Eskont sa realizuje za odplatu, ktorej výška zodpovedá zmenkovej sume po odpočítaní úhrady za medziobdobie od prevodu zmenky na banku (tzv. anticipatívne úročenie) a po odpočítaní bankovej odmeny. Reeskont predstavuje operáciu, pri ktorej majiteľ eskontovanej zmenky opätovne odplatne eskontuje zmenku ďalšiemu majiteľovi s ponechaním možnosti spätného postihu. Forfait predstavuje odplatný prevod zmenky pred jej splatnosťou bez možnosti spätného postihu.

Naše právne služby v súvislosti so zmenkami

V súvislosti so zmenkami poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:

 • všeobecné právne poradenstvo v súvislosti so zmenkami
 • vystavenie a forma cudzej a vlastnej zmenky
 • posúdenie platnosti zmenky a zmenkových doložiek
 • prevod zmenky (indosament)
 • prijatie zmenky
 • zmenečné ručenie
 • sročnosť zmenky
 • platenie
 • postih pre neprijatie a pre neplatenie
 • zmenková intervencia
 • zmenkové rovnopisy a odpisy
 • protest a iné zmenkové úkony
 • stratené a zničené zmenky a protestné listiny
 • medzinárodné právo zmenkové
 • zmenková spôsobilosť
 • blankozmenka, dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke
 • zmenkový platobný rozkaz
 • zastupovanie v súdnom konaní

 

Dôvody, prečo sa obrátiť na právnika pri práci so zmenkami

Nárok majiteľa zmenky i záväzok zmenkového dlžníka sú inkorporované do zmenkovej listiny. Zmenka je považovaná za dokonalý cenný papier, čo znamená, že práva a povinnosti zo zmenky sú definované len zmenkovou listinou a zápismi. Zmenková obligácia je spätá s listinným substrátom zmenky natoľko, že listina a na nej vyznačené vyhlásenie predstavuje materiálnoprávnu podmienku vzniku, existencie, uplatnenia a zániku obligačných vzťahov zakladajúcich sa na zmenke. Forma je pre zmenku tým, čím je pre mincu jej razenie.

Prísnosť zmenky, ktorá zabezpečuje jej obeh, neumožňuje nahrádzať chýbajúce náležitosti výkladom vôle strán zmenkového záväzku, ani výkladom so zreteľom na vecné okolnosti kauzálneho vzťahu existujúce mimo listiny zmenky. Ak má mať zmenka hodnotu zlata a striebra, musí mať právne normy zo železa. Znenie zmenky musí byť jednoznačné, zrozumiteľné a jasné.

Vzhľadom na uvedený charakter zmenky môže mať pochybenie pri vystavení zmenky alebo následnom napísaní ďalšej doložky, resp. podpísaní sa na zmenku, zásadné následky spočívajúce tak v neplatnosti zmenky, resp. niektorej z doložiek uvedených na zmenke alebo prevzatiu neželaného záväzku plniť zo zmenky. Je preto dôležité, a dovolíme si tvrdiť, že viac ako pri iných právnych vzťahov, poznať obsahové náležitosti zmenky a následky, ktoré zákon spája s ich uvedením alebo neuvedením na listine, na ktorej je zmenka spísaná.