JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Patenty | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Patenty

 

Na stiahnutie

PDF Brožúra

Proces konania ÚPV SR o udelenie patentu

 

 

 

 

 

 

 

Patentom možno chrániť vynález z akejkoľvek oblasti techniky, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. Patentovať možno nové riešenia akýchkoľvek technických problémov, ktoré nie sú pre odborníka zrejmé a možno ich považovať za vynálezcovské. Predmetom patentovej ochrany môžu byť nové výrobky, zariadenia, spôsoby výroby, nové technológie, lieky biotechnologické vynálezy a iné. Nemusí pritom vždy ísť o revolučné vynálezy, patentom možno chrániť aj zdokonalenie už známych riešení. Podmienkou patentovateľnosti však je celosvetová novosť vynálezu. Skutočnosť, že známe technické riešenie nie je na Slovensku chránené patentom alebo sa na našom území hospodársky nevyužíva, neznamená, že naň možno na Slovensku udeliť patent.

 

Na stiahnutie

PDF Brožúra

Metodika konania ÚPV SR - Patenty

 

 

Na stiahnutie

PDF Brožúra

Hlavné rozdiely medzi patentom a úžitkovým vzorom z pohľadu ÚPV SR

 

 

 

 

 

Čo získate udelením patentu

Za predpokladu, že majiteľ patentu udeleného Úradom priemyselného vlastníctva SR platí ročné udržiavacie poplatky, má počas 20 rokov od podania patentovej prihlášky výlučné právo komerčne využívať svoj vynález na celom území Slovenskej republiky. Bez jeho súhlasu na Slovensku nikto nesmie vyrábať, využívať, ponúkať alebo uvádzať na trh alebo na tento účel skladovať či dovážať výrobok chránený patentom, resp. výrobok vyrobený patentom chráneným spôsobom. Vďaka monopolu na komerčné využívanie vynálezu získava majiteľ patentu silné postavenie na trhu.

Majiteľ patentu môže s patentom nakladať ako s ostatnými predmetmi vlastníctva – okrem toho, že môže vynález chránený patentom využívať pri svojej hospodárskej činnosti, môže patent previesť na inú osobu, môže tretím osobám poskytnúť súhlas na využívanie vynálezu (môže im udeliť výlučnú alebo nevýlučnú licenciu) alebo zriadiť k patentu záložné právo.

Udelenie patentu na vynález je potvrdením jeho novosti a inventívnosti. Aj z tohto dôvodu je počet udelených patentov jedným z kritérií, na základe ktorých sa posudzuje „technická vyspelosť“ podniku. Patenty vytvárajú pozitívny obraz o podniku a môžu zvýšiť jeho úspešnosť pri obchodných rokovaniach.

   

 

Naše právne služby pri udelení patentu

Pri udelení patentu poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:

  • udelenia patentu na vynález
  • zápis prevodu/prechodu patentu 
  • udelenie európskeho patentu
  • zápis zmeny názvu/mena/sídla/adresy majiteľa
  • zápis licenčnej zmluvy na patent
   

 

Odporúčania

Platnosť patentu je teritoriálne obmedzená – patent platí len na území štátu, pre ktorý bol udelený. Patenty udelené úradom sú platné (práva z nich si možno uplatňovať) len na území Slovenskej republiky. O udelenie patentovej ochrany v zahraničí musia slovenskí prihlasovatelia požiadať príslušné národné, resp. regionálne patentové úrady. Za udržiavanie platnosti patentu musí jeho majiteľ platiť ročné udržiavacie poplatky. Výška poplatku, ktorý musí majiteľ patentu v určitom štáte zaplatiť, je závislá od veľkosti a kúpyschopnosti trhu, ktorý daný štát ponúka (spravidla platí, že poplatky sú tým vyššie, čím lukratívnejší trh daný štát ponúka). Z uvedeného dôvodu sa odporúča, aby majiteľ patent udržiaval v tých štátoch, v ktorých svoj vynález hospodársky využíva, resp. v ktorých chce konkurentom zabrániť vo využívaní vynálezu. „Živelne“ by prihlasovatelia nemali postupovať ani pri podávaní patentových prihlášok (spoplatnené je aj podanie prihlášky). Mali by si vypracovať stratégiu patentovania svojho vynálezu, v rámci ktorej by mali využiť všetky výhody, ktoré im poskytujú medzinárodné dohody upravujúce ochranu priemyselného vlastníctva, najmä možnosť uplatniť si pri podaní prihlášky v zahraničí právo prednosti (prioritu) zo skôr podanej prihlášky na Slovensku.

Ak je na základe patentovej prihlášky podanej úradu udelený patent, jeho majiteľ získava na území Slovenskej republiky monopol na komerčné využívanie chráneného vynálezu. Navyše, podaním patentovej prihlášky úradu vzniká prihlasovateľovi právo prednosti (priorita), ktoré si v lehote 12 mesiacov môže uplatniť pri podaní prihlášky so zhodným predmetom v zahraničí. Vďaka podaniu prihlášky úradu teda prihlasovateľ získava čas na preskúmanie komerčného potenciálu a patentovateľnosti vynálezu, prípadne na získanie finančných prostriedkov potrebných na patentovanie vynálezu v zahraničí. Môže tak predísť neúčelnému vynaloženiu finančných prostriedkov na patentovú ochranu v štátoch, v ktorých vynález nebude komerčne využívať (o produkt nie je na trhu záujem, na trhu sú k dispozícii lacnejšie produkty s podobnými vlastnosťami, prihlasovateľovi sa nepodarí získať kapitál potrebný na etablovanie sa na zahraničnom trhu a pod.), a vzniku situácie, že až po podaní prihlášok v zahraničí zistí, že jeho vynález nespĺňa podmienky patentovateľnosti.

Ak prihlasovateľ splní zákonom stanovené požiadavky, úrad v lehote 9 mesiacov od podania prihlášky vypracuje na predmet prihlášky rešerš a s výsledkom rešerše oboznámi prihlasovateľa. Rešeršná správa vypracovaná úradom je cenným zdrojom informácií, ktoré môžu prihlasovateľovi výrazne pomôcť pri rozhodovaní sa, či má o patentovú ochranu vynálezu požiadať aj v zahraničí.

Nezanedbateľnou je aj skutočnosť, že podaním prihlášky na Slovensku prihlasovateľ s vynaložením relatívne nízkych nákladov (podanie prihlášky je spoplatnené sumou 30 eur, ak je prihlasovateľom pôvodca vynálezu alebo sumou 60 eur, ak je prihlasovateľom iná osoba) zabráni tomu, aby na zhodný vynález bol komukoľvek, kdekoľvek na svete udelený patent.

Pri porušovaní práv majiteľa patentu, napríklad ak tretia osoba bez súhlasu majiteľa patentu uvádza chránený výrobok na trh, sa majiteľ patentu môže na príslušnom súde domáhať toho, aby bolo porušovanie jeho práv zakázané.

V prípade, že majiteľovi patentu zásahom do jeho práv vznikla škoda, má právo žiadať jej náhradu vrátane ušlého zisku. Súd môže na základe podaného návrhu nariadiť, aby boli výrobky, ktoré porušujú práva majiteľa patentu, stiahnuté alebo definitívne odstránené z obchodnej siete, inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práv majiteľa patentu, prípadne zničené na náklady porušovateľa.

Ak bola majiteľovi patentu spôsobená nemajetková ujma, má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.