JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Ochranné známky | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Ochranné známky

 

Na stiahnutie

PDF Brožúra

Proces konania ÚPV SR o zápise ochrannej známky

 

 

Ochranná známka je označenie, ktoré používajú osoby na označenie svojich tovarov a služieb. Odporúča sa, aby bolo také označenie registrované ako ochranná známka. Existuje viacero dôvodov pre takú registráciu. Najčastejšími dôvodmi, prečo chrániť označenie jeho registráciou ako ochrannej známky sú: identifikácia produktu, zvýšenie ochrany pred falšovaním, budovanie imidžu a reputácie, stabilizácia pozície na trhu.

 

PDF Brožúra

Metodika konania ÚPV SR – ochranné známky

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo získate registráciou ochrannej známky

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné alebo podobné s jeho ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámeny na strane verejnosti.

Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky.

Spory z ochranných známok prerokúvajú a rozhodujú súdy. Ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

   

Naše právne služby pri registrácii ochranných známok

Pri registrácii ochranných známok poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:

  • poradenstvo a zabezpečenie zápisu ochrannej známky 
  • zabezpečenie zápisu prevodu/prechodu ochrannej známky 
  • zabezpečenie zmien prihlasovateľa 
  • zabezpečenie zápisu licenčnej zmluvy
  • námietky proti zápisu označenia do registra 
  • zabezpečenie zrušenia ochrannej známky
  • vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú
  • zápis medzinárodnej ochrannej známky
  • námietky proti medzinárodnej ochrannej známke

 

   

Aký je proces zápisu ochrannej známky

Po podaní prihlášky ochrannej známky, v prípade, že spĺňa formálne náležitosti a nie je v rozpore s § 5 zákona č. 506 z 28. októbra 2009 o ochranných známkach, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiku zverejní túto prihlásenú ochrannú známku vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Následne začne tretím stranám plynúť trojmesačná lehota na podanie námietok proti zápisu ochrannej známky, napr. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti skoršej ochrannej známky (§ 7 zákona č. 506 z 28. októbra 2009 o ochranných známkach).

Po podaní námietok proti ochrannej známke a odstránení ich formálnych nedostatkov úrad obom účastníkom konania zašle list s informáciami o Win-Win Tracku a informácie o tom, čo zahŕňa vecné posúdenie námietok úradom.

Ak účastníci podajú žiadosť o poskytnutie lehoty na zmierlivé vyriešenie sporu podľa § 32a zákona č. 506 z 28. októbra 2009 o ochranných známkach, úrad im zašle oznámenie o poskytnutí lehoty a uvedie podmienky splnenia Win-Win Tracku. Počas konania o námietkach poskytne úrad prihlasovateľovi a namietateľovi na základe ich spoločnej žiadosti najmenej dva mesiace na zmierlivé vyriešenie ich sporu.

Ak sa sporné strany dohodnú, splnia podmienky Win--Win Tracku. Na základe dohody môžu požiadať úrad o späťvzatie prihlášky, o zúženie prihláseného zoznamu tovarov a služieb alebo späťvzatie námietky. ÚPV SR vydá do dvoch mesiacov rozhodnutie o zastavení konania o námietkach.