JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Rodinné právo | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Rodinné právo

 

Lev Nikolajevič Tostoj v úvode románu Anna Kareninová napísal: „Šťastné rodiny sa všetky navzájom podobajú. Nešťastná je každá svojím vlastným spôsobom“.

 

Rodičovstvo a rodina

Rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Starostlivosť o deti a ich výchova je nielen právom, ale aj povinnosťou rodičov. Rodičovské práva a povinnosti patria obom rodičom. Pri rozhodovaní vo všetkých veciach, pokiaľ ide o maloleté deti, je prvoradý záujem maloletých detí, nie záujem ich rodičov.

Pri skúmaní reálnych potrieb a záujmov maloletých detí sa zohľadňuje najmä skutočná starostlivosť o deti, stabilita prostredia, duševný a telesný vývin detí, zabezpečenie ich dôstojnosti, podmienky na rozvoj schopností detí.

 

Naše právne služby v rámci rodinného práva

V rámci rodinného práva poskytujeme našim klientom nasledujúce právnej služby:  

 • zastupovanie v konaní o povolenie uzavrieť manželstvo
 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva
 • zastupovanie v konaní o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva
 • zastupovanie v konaní vo veciach určenia rodičovstva
 • zastupovanie v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých
 • zastupovanie v konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní
 • zastupovanie v konaní o osvojiteľnosti
 • zastupovanie v konaní o osvojenie
 • zastupovanie v konaní o zverení maloletého do predosvojiteľskej starostlivosti
 • zastupovanie v konaní vo veciach výživného
 • zastupovanie v konaní o dedičstve
 • spory o dedičské právo
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zastupovanie v konaní o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva
 • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom
 • konanie o výživnom
 • rozsah a charakter potrieb dieťaťa
 • tezaurácia
 • právne následky neplatenia výživného
 • vyživovacia povinnosť
 • určenie výšky výživného
 • povinný rodič bývajúci v inom členskom štáte EÚ
 • spôsob výpočtu výživného
 • neodkladné opatrenia týkajúce sa maloletých detí
 • neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého
 • neodkladné opatrenia vo veciach výživného
 • neodkladné opatrenia vo veciach osobnej starostlivosti o maloletého
 • neodkladné opatrenie o povolení súdu na výkon oprávnenia vo veci starostlivosti o maloletých
 • opatrenia na zabezpečenie dôkazu

 

Odporúčania

Novelou zákona o rodine sa s účinnosťou od 1. januára 2023 do právneho poriadku SR zaviedla forma spoločnej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa ako ďalšia forma starostlivosti o dieťa (popri osobnej starostlivosti jedného z rodičov a striedavej osobnej starostlivosti).

Ide o psychológmi preferovanú formu starostlivosti rodičov o dieťa po rozvoje v prípadoch, kedy je to možné, nakoľko podporuje zachovanie a rozvoj vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj na čas po rozvode a rozchode.

Zánikom manželstva (alebo partnerstva) sa nemá oslabiť rozsah rodičovských práv a povinností medzi dieťaťom a rodičom a v konkrétnych prípadoch vzhľadom na najlepší záujem dieťaťa môže podporiť zachovanie a rozvoj vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi aj na čas po rozvode a po rozchode.

Zavedenie spoločnej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa je prejavom prirodzeného výkonu rodičovských práv oboma rodičmi, t.j. stavu, ako keď rodičia dieťaťa vykonávajú rodičovské práva a povinnosti ako manželia prípadne nezosobášení partneri spoločne s minimálnym zásahom zo strany štátu a je vhodná najmä pre rodičov, ktorí aj po rozvode alebo rozchode ostanú naďalej žiť v jednej domácnosti alebo vzdialenosť ich bydlísk je malá a teda túto formu starostlivosti umožňuje.

Naďalej platí, že všetky formy osobnej starostlivosti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, zverenie dieťaťa do spoločnej osobnej starostlivosti oboch rodičov, zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov) sú rovnocenné. V zmysle zákona o rodine sa výkon rodičovských práv má vykonávať v súlade s najlepším záujmom maloletého dieťaťa a tejto požiadavke musí byť podriadené rozhodovanie súdu o forme osobnej starostlivosti., t. j. je to práve maloleté dieťa, ktoré musí požívať primárnu právnu ochranu.