JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Advokátska kancelária JUHANIAKOVÁ A PARTNERI

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Podmienky využitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely a odňatia z poľnohospodárskej pôdy

 

Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.

Poľnohospodárskou pôdou sa rozumie produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako:
 
1. orná pôda, 
2. chmeľnice, 
3. vinice, 
4. ovocné sady,
5. záhrady a 
6. trvalé trávne porasty.
 
Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
 
Rozhodnutie o odňatí vydáva pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.
 
 
Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy 
 
Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k žiadosti priložiť:
 
a) doklad o vlastníctve (napr. list vlastníctva, kúpna zmluva),
b) kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,
c) dve vyhotovenia geometrického plánu plôch navrhovaných na odňatie, 
d) potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (BPEJ) (Potvrdenie o BPEJ vydáva Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor alebo Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava),
e) projektovú dokumentáciu (v prípade osadenia objektu pri stavebnom využití odňatej pôdy),
f) bilanciu skrývky ornice (spracúva Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava),
g) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy; ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja,
h) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania, 
i) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde; ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,
j) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia,
k) ak ide o odňatie pozemku väčšieho ako 1 000 m2, vyžaduje sa aj súhlas pozemkového a lesného úradu v sídle kraja,
l) správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o odňatí 50 eur.
 
 
Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy
 
Príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor žiadosť s náležitosťami posúdi a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, vydá rozhodnutie o odňatí.
 
Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu.
 
Príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.
 
Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.