JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Právne novinky a odborné články | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Odborné články

Všetky články

Od 1. júla 2021 platí nová výška súm životného minima ustanovená opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 244/2021 Z. z.
Čítať viac

V Zbierke zákonov SR bolo uverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky číslo 225/2021 Z. z., ktorým ministerstvo oznamuje, že Správny výbor Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách prijal 1. októbra 2020 v Ženeve zmeny v prílohách k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
Čítať viac

S účinnosťou od 1. júla 2021 sa zákonom číslo 236/2021 Z. z. dopĺňajú trestné činy proti iným právam a slobodám o trestný čin nebezpečné elektronické obťažovanie.
Čítať viac

S účinnosťou od 15. júna 2021 sa zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami mení zákonom číslo 219/2021 Z. z. Uvedeným zákonom sa v zmysle smernice (EÚ) 2019/633 rozširuje definícia pojmu odberateľ. Súčasne sa v súlade so smernicou (EÚ) 2019/633 rozširuje aj definícia pojmu dodávateľ. Zákonom sa rozširuje i okruh skutkových podstát neprimeraných podmienok v obchode s potravinami. Okrem transpozičných úprav obsahuje predmetný zákon aj úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.
Čítať viac

Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení osobami, ktorým sú uložené, podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a na jeho základe, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.
Čítať viac

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 6. mája 2021 zákon číslo 213/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Čítať viac

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 4. mája 2021 zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť dňom 2. augusta 2021.
Čítať viac