JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Právne novinky a odborné články | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Odborné články

Všetky články

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijalo opatrenie číslo 227/2022 Z. z. z 22. júna 2022 o úprave súm životného minima.
Čítať viac

Do 30. septembra 2023 možno mimo zóny zákazu státia alebo parkovacej zóny zastaviť alebo stáť s vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 800 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m aj vtedy, ak to nie je určené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel.
Čítať viac

S cieľom odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany a umožniť zníženie už uložených trestov za taký trestný čin, ktorý bude ponovom trestaný miernejšie, bola prijatá novela Trestného zákona číslo 105/2022 účinná od 1. mája 2022.
Čítať viac

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Účelom zákona je reagovať na novú európsku úpravu, odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a modernizovať niektoré ustanovenia zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktoré sú v súčasnosti zastarané.
Čítať viac

Novoprijatý zákon o riešení hroziaceho úpadku prináša novú právnu úpravu riešenia situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu.
Čítať viac

Cieľom novely Autorského zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie. Prvou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES. Druhou smernicou preberanou do Autorského zákona je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS.
Čítať viac