JUDr. Zuzana Juhaniaková

Úradné preklady

Vyhotovujeme preklady z a do anglického jazyka úradných dokumentov (výpisy z obchodného a živnostenského registra, z registra trestov, doklady o odbornej spôsobilosti, vysvedčenia, diplomy, rodné, sobášne a úmrtné listy, zmluvy, zápisnice, súdne rozhodnutia, faktúry, účtovné závierky a ďalšie).

Preklady vyhotovujeme prevažne pre potreby súdov, iných orgánov verejnej moci, ale aj fyzické a právnické osoby. Nami vyhotovené preklady sú plne akceptované orgánmi štátnej správy, ktorým sú adresované. V súlade s platnou legislatívou sú zviazané a zošité šnúrou, opatrené prekladateľskou doložkou a odtlačkom úradnej pečiatky.

Garantom kvality našich prekladov sú vynikajúce jazykové schopnosti, znalosť špecifickej právnej terminológie, dlhoročné skúsenosti s prekladaním právnych textov. Na vyhovovanie prekladov sme splnomocnení štátom na základe preukázania odborných znalostí, zloženia odbornej skúšky a zápisu do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Naši klienti oceňujú našu prácu pre kvalituvčasnosť našich prekladov. Preklady vyhotovujeme účelne, hospodárne a nestranne. Samozrejmosťou je zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvieme pri vyhotovovaní prekladov.