JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácii) | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Rozhodnutie o vylúčení (diskvalifikácii)

 

Ste konateľom, členom predstavenstva, dozornej rady? V tom prípade sa Vás týka novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní dňa 23. apríla 2015.

 

Konateľovi, členovi predstavenstva, členovi dozornej rady alebo prokuristovi môže súd od 1. januára 2016 zakázať výkon funkcie na dobu 3 rokov alebo inú dobu stanovenú v súdnom rozhodnutí, tzv. ROZHODNUTIE O VYLÚČENÍ (DISKVALIFIKÁCII). 

 

Rovnako sa to vzťahuje aj na vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby a vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, tzv. VYLÚČENÝ ZÁSTUPCA.

 

Rozhodnutím o vylúčení zaniká funkcie vylúčeného zástupcu.

Vylúčeného zástupcu to však nebude zbavovať povinnosti upozorniť spoločnosť na hrozbu vzniku škody a potrebné opatrenia na jej odvrátenie.

 

Ak by vylúčený zástupca počas vylúčenia urobil v mene spoločnosti určitý právny úkon, z dôvodu ochrany tretích osôb by takýto právny úkon nebol neplatný. Ten, kto by konal ako vylúčený zástupca by však ručil za záväzky z obchodov, ktoré by v čase vylúčenia dojednal (sám, alebo ako tieňový zástupca spoločnosti). Ak ako ručiteľ plní, nevznikne mu právo na regres.

 

 

 

Súd môže rozhodnúť rozhodnutím o vylúčení (diskvalifikácii) o vylúčení zástupcu:

1. v trestnom konaní uložením trestu zákazu činnosti alebo

2. v prípade porušenia povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu.

 

Legislatívna zmena zavádzajúca možnosť vylúčenia zástupcu prijatím rozhodnutia o vylúčení (diskvalifikácia) nadobúda účinnosť 1. januára 2016 a bola do právneho poriadku SR zavedená zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.