JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Nová sadzba úrokov z omeškania od 1. 1. 2015 | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Nová sadzba úrokov z omeškania od 1. 1. 2015

 

S účinnosťou od 1. januára 2015 sa Nariadením Vlády SR č. 303/2014 Z. z. stanovuje nová sadzba úrokov z omeškania v obchodno-právnych vzťahoch.

Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania a to vo výške:

1. DOHODNUTEJ V ZMLUVE, a to bez potreby osobitného upozornenia alebo

2. URČENEJ NARIADENÍM VLÁDY, ak výška úrokov z omeškania nebola dohonutá.

Podľa nariadenia vlády sa sadzba úrokov z omeškania rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.

ALTERNATÍVNE môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.

POZOR: Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

 

Historický prehľad vývoja sadzby zákonných úrokov z omeškania:

sadzba zákonných úrokov z omeškania

​platná od ​platná do​​
8,05% 1.1.2015 30.6.2015
​9,05% ​10.9.2014 31.12.2014
​9,15% ​11.6.2014 ​9.9.2014
​9,25% ​13.11.2013 ​10.6.2014
​9,5% p.a. ​8.5.2013 ​12.11.2013
​9,75% p.a. ​1.2.2013 ​7.5.2013
​8,75% p.a.* ​11.7.2012 ​31.1.2013
​9% p.a.* ​14.12.2011 ​10.7.2012
​9,25% p.a.* ​9.11.2011 ​13.12.2011
​9,50% p.a.* ​13.7.2011 ​8.11.2011
​9,25% p.a.* ​​13.4.2011 ​12.7.2011
​9% p.a.* 13.5.2009 ​12.4.2011
​9,25% p.a.* 8.4.2009 ​12.5.2009
​9,5% p.a.* ​11.3.2009 7.4.2009
​​10% p.a.* 21.1.2009 10.3.2009
10,5% p.a.* 15.1.2009

20.1.2009

​12,5% p.a.** ​​1.1.2009

​14.1.2009

 zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky