JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela Zákona o potravinách | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela Zákona o potravinách

 

S účinnosťou od 1. januára 2024 je prevádzkovateľ, ktorý uvádza na trh potraviny v prevádzkarni s predajnou plochou väčšou ako 400 m2, povinný uzatvoriť zmluvu o darovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, aspoň s jednou osobou vykonávajúcou činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov, pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Podmienka bezpečnosti je podľa dôvodovej správy splnená, ak boli určitým spôsobom zmenené iba organoleptické vlastnosti potraviny, napríklad sa zmenila čiastočne farba alebo vôňa, avšak bez dopadu na bezpečnosť.

Zmluva o darovaní musí okrem všeobecných náležitostí zmluvy obsahovať minimálne:
a) harmonogram plnení a
b) podmienky dodania a prevzatia potraviny.

Orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu od 100 eur do 100 000 eur, ak taký prevádzkovateľ nesplní povinnosť uzatvoriť zmluvu o darovaní.

Z dôvodovej správy vyplýva, že cieľom uvedenej novely je zmierniť dopady globálneho problému plytvania potravinami. Novela má ambíciu značne znížiť tvorbu potravinového odpadu najmä v maloobchode s potravinami. Obdobné riešenie môžeme vidieť aj v susednej Českej republike, kde boli ustanovenia aj podrobené prieskumu Ústavným súdom Českej republiky, ktorý vo svojom Náleze č.51/2019 zo dňa 18.12.2018 konštatuje súlad predmetných ustanovení s ústavou, napriek tomu, že sa zavádza nová povinnosť.