JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Doplnenie rodného čísla spoločníkov sro a ďalších osôb do obchodného registra | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Doplnenie rodného čísla spoločníkov sro a ďalších osôb do obchodného registra

 

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola pre zapísané osoby upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v rozsahu podľa zákona č. 530/2003 Z. z., účinného od 1. októbra 2020.

Lehota na doplnenie vyššie uvedených identifikačných údajov bola predĺžená zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Podľa uvedenej právnej úpravy, fyzická osoba oprávnená konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, tak má povinnosť zosúladiť (doplniť) údaje prostredníctvom najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktoré nemajú v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, tak majú povinnosť zosúladiť údaje spolu s najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Zosúladenie údajov v spojení s návrhom na zmenu aj ďalších zapísaných údajov je spoplatnené súdnym poplatkom v súlade s položkou č. 17 Sadzobníka súdnych poplatkov.

Na základe požiadavky podnikateľského prostredia a zapisovaných osôb s cieľom znížiť administratívnu záťaž bol prijatý nový zákon č. 403/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti, cieľom zákona je najmä zavedenie automatizovaného doplnenia identifikačných údajov o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra, spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov (tzv. stotožnením).

V súlade s požiadavkami užívateľskej prívetivosti sa teda zaviedol osobitný mechanizmus automatizovaného doplnenia identifikačných údajov, ktorý sa bude realizovať spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov. Automatizované doplnenie identifikačných údajov sa zrealizuje iba v prípade, ak o totožnosti nebude pochybnosť, čomu zodpovedá spojenie „logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie“. S ohľadom na automatizovaný charakter sa ustanovenia týkajúce sa registrácie nepoužijú.

Po vykonaní automatizovaného doplnenia identifikačných údajov zašle registrový súd zapísanej osobe do elektronickej schránky oznámenie o doplnení identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra.

Vzhľadom k tomu, že pri všetkých údajoch nedôjde k ich automatizovanému doplneniu (napr. bude pochybnosť o totožnosti) sa časovo ohraničilo, dokedy je priestor zo strany zapísanej osoby čakať na doplnenie identifikačných údajov prostredníctvom ich automatizovaného doplnenia.

Ak registrový súd nezašle oznámenie o automatizovanom doplnení spolu s výpisom z obchodného registra zapísanej osobe do 31. mája 2022 platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať. Zapísaná osoba má po tomto dátume možnosť splniť povinnosť doplnenia identifikačných údajov prostredníctvom návrhu na zápis, ktorým výlučne doplní identifikačné údaje (§ 15i), pričom tento návrh bude bezplatný.

V nadväznosti na to sa prijalo, aby povinnosť podľa § 15g ods. 10 zákona o obchodnom registri mohla zapísaná osoba splniť aj prostredníctvom samostatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje. Návrh na zápis sa nebude realizovať prostredníctvom nového formulára, použije sa zmenový formulár na zápis údajov do obchodného registra.

Konanie o tomto návrhu na zápis sa bude spravovať pravidlami bežnými pre registráciu v obchodnom registri s výnimkou tých pravidiel, ktoré svojou podstatou odporujú tomuto osobitnému postupu (napr. dôvod odmietnutia vykonania zápisu pre nezaplatenie súdneho poplatku).

Ak zapísaná osoba po 30. septembri 2021 podáva návrh na zápis iných zmien, použije sa ustanovenie § 15g ods. 10 zákona o obchodnom registri, v zmysle ktorého je potrebné týmto návrhom na zápis vykonať aj doplnenie identifikačných údajov (tento návrh na zápis bude podliehať súdnemu poplatku, nakoľko sa ním navrhuje zapísať aj iná zmena, t.j. nielen doplnenie identifikačných údajov).

Námietky proti odmietnutiu návrhu na zápis podľa § 15h nie sú prípustné, čo však nebráni možnosti podať tento samostatný návrh na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje, aj opakovane.

Predmetný zákon zaviedol možnosť podania samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení (t.j. bez súdneho poplatku).

Registrový súd môže uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov v lehote ustanovenej zákonom.