JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela Trestného zákona, ktorej cieľom je odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela Trestného zákona, ktorej cieľom je odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 16. marca 2022 zákon č. 105/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Cieľom zákona je podľa dôvodovej správy:

  • odstrániť problém spočívajúci v neprimerane prísnom postihovaní prechovávateľov/užívateľov marihuany,
  • umožniť zníženie už uložených trestov za taký trestný čin, ktorý bude ponovom trestaný miernejšie.

 

Predchádzajúca právna úprava poznala prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov pre vlastnú potrebu s určením maximálnych kvantitatívnych limitov počítaných podľa obvykle jednorazovej dávky. Tie sa vzťahovali aj na prechovávateľov marihuany.

Predmetnou novelou zákona sa zavádza osobitná skutková podstata prechovávania omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu za zachovania množstevných limitov v § 135, a to v nových ust. § 171 ods. 1 a ods. 2, s nižšou hornou hranicou trestnej sadzby – vo výške jedného roka (v ods. 1) a dvoch rokov (v ods. 2).

V záujme prevencie sa však v prípadoch prechovávateľov trestaných podľa § 171 ods. 1 alebo 2 tiež má ponovom v § 40 umožniť, aby súd podmienečne upustil od ich potrestania v prípade, že páchateľ (prechovávateľ omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu) bude súhlasiť s ochranným liečením podľa § 73.

V prípade páchateľov – prechovávateľov omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa pre vlastnú potrebu, sa súdu v novom § 40a umožňuje uložiť im namiesto trestu odňatia slobody ochranné liečenie, a to za podmienky, že s tým páchateľ súhlasí. Ide o osobitnú úpravu podmienečného upustenia od potrestania, výlučne v prípade páchateľov trestných činov podľa § 171 ods. 1 alebo 2. Ak sa odsúdený v skúšobnej dobe neosvedčí, t.j. ak poruší podmienky ochranného liečenia, súd mu môže uložiť trest podľa § 171 ods. 1 alebo 2, a to aj pred uplynutím skúšobnej doby

Tiež sa zaviedlo, aby páchatelia, ktorí sa trestného činu prechovávania drog nad množstvá považované v § 135 za množstvá vlastnej potreby (a to často iba mierne prekračujúc 10 dávok), doteraz upraveného v ust. § 172 ods. 1, dopustia v súvislosti s omamnou alebo psychotropnou látkou z rastlín rodu konopa, boli tiež potrestaní trestom s nižšou hornou hranicou trestnej sadzby. Medializované prípady až extrémne prísneho potrestania recidivistov, ktorí boli prechovávateľmi omamnej alebo psychotropnej látky z rastlín rodu konopa v množstve prekračujúcom množstvá považované za prechovávanie pre vlastnú potrebu (t.j. nad 10 dávok), viedli predkladateľov k zníženiu hraníc trestnej sadzby v novonavrhovanom ustanovení § 172 ods. 1 Trestného zákona, a to na 3 až 7 rokov (namiesto doterajších 3 až 10 rokov) a v prípade recidívy na 5 až 10 rokov namiesto doterajších 10 až 15 rokov (v ods. 2), ale len v prípade prechovávania, a len vo vzťahu k látke z rastlín rodu konopa.

Odseky 3, 4 a 5 v § 172 upravovujú ten istý skutok vo vzťahu k iným drogám, a tiež dílerstvo, kde zostáva právna úprava a aj výška trestu zachovaná v rovnakej výške ako tomu bolo doteraz, kopírujúc doterajšie znenie § 172.

Odseky 6, 7 a 8 upravujúce kvalifikované skutkové podstaty tohto trestného činu zostávajú zachované a majú aj v prípade látky z rastlín rodu konopa zabezpečiť rovnako vysoké tresty ako v prípade ostatných drog – ide tu totiž o tresty pre tých, ktorí drogy prechovávajú vo veľkom rozsahu alebo ich distribuujú deťom, či prípadne spôsobia závažný následok ako je ťažká ujma na zdraví alebo smrť.

Trestný zákon v ust. § 173 pozná osobitnú skutkovú podstatu prechovávania zariadenia na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora so základnou sadzbou od jedného do piatich rokov. Do znenia § 173 sa pritom zasahuje iba odstránením spodnej hranice v ust. § 173 ods. 1, vzhľadom na vhodnosť a nutnosť zohľadnenia všetkých okolností prípadu – pod prechovávanie predmetu na nedovolenú výrobu omamnej látky sa totiž doteraz v praxi podraďovalo aj pestovanie rastlín rodu konopa, dokonca pre vlastnú potrebu. V nasledujúcich kvalifikovaných skutkových podstatách v § 173 ods. 2 až 4 naopak už ide o trestanie za činnosť sledujúcu v tejto súvislosti prospech, resp. zisk, do čoho sa touto navrhovanou novelou nezasahuje a prísne postihy sa zachovávajú.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2022.