JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela Privatizačného zákona | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela Privatizačného zákona

 

Zákon č. 197/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

V súvislosti s predajom 49 % akcií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. slovenskými akcionármi došlo k novelizovaniu Privatizačného zákona s cieľom vytvotiť zákonné predpoklady pre realizáciu predaja akcií štátu, resp. FNM SR formou verejnej ponuky akcií na kapitálovom trhu, tzv. „Initial Public Offering“ - ponúknutie akcií inštitucionálnym investorom a širokej verejnosti prostredníctvom tzv. prvotnej ponuky akcií (IPO).

Rozhodnutie o privatizácii formou verejnej ponuky akcií bude vydávať vláda SR na návrh MH SR tak, ako je to aj v prípade priameho predaja alebo verejnej dražby.

 

Dňa 13.03.2013 uznesením č. 133/2013 vláda SR zobrala na vedomie „Informáciu                                                 o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovými účasťami Slovenskej republiky                                                          zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR na                                                        podnikaní Slovak Telekom, a. s. a splnomocnila  ministra hospodárstva v spolupráci                                                               s predsedom Výkonného výboru FNM a za účasti odborných poradcov iniciovať a viesť                                                         rokovania s majoritným akcionárom spoločnosti Slovak Telekom, a. s.                                                                                     

o možnostiach a podmienkach naloženia s majetkovou účasťou Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom hospodárstva SR a Fondu národného majetku SR v Slovak Telekom, a.s. Následne vláda Slovenskej republiky na rokovaní 79/2013 dňa 16.10.2013 vzala na vedomie Informáciu ministra hospodárstva o ďalšom postupe vo vzťahu k majetkovým účastiam Slovenskej republiky, zastúpenej MH SR a FNM na podnikaní spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ST), vrátane prípravy návrhu tzv. Memoranda o porozumení. Na základe získaného vládneho mandátu došlo dňa 12.02.2014 k podpisu tzv. Memoranda o porozumení medzi spoločnosťou Deutsche Telekom AG, Slovenskou republikou zastúpenou MH SR, FNM a spoločnosťou ST v súvislosti s predajom 49 % akcií spoločnosti ST slovenskými akcionármi.

Najpreferovanejšou alternatívou predaja majetkových účastí štátu a FNM v spoločnosti ST je predaj prostredníctvom kapitálových trhov (IPO) a subsidiárne v závislosti od viacerých faktorov ovplyvňujúcich vyhliadky na úspech IPO, priamy predaj, prípadne ich kombinácia (tzv. Dual track). Z hľadiska verejného záujmu pri nakladaní s majetkovými účasťami štátu, resp. aj FNM sa predaj majetkových účastí prostredníctvom kapitálových trhov formou IPO, resp. formou Dual track javí ako najtransparentnejší postup a vytvára predpoklady na naštartovanie fungovania kapitálového trhu, ktorého absenciou slovenská ekonomika dlhodobo trpí. Podľa platného Privatizačného zákona sa privatizácia uskutočňuje iba nasledovnými formami:

  1. verejná súťaž,
  2. verejná dražba,
  3. priamy predaj,
  4. kupónová metóda a dlhopisová metóda, na ktorú sa zmenila kupónová metóda.

Nakoľko predaj akcií prostredníctvom kapitálového trhu nespadá pod žiadnu z vyššie uvedených foriem privatizácie, boli prijaté legislatívne predpoklady na možnosť realizácie takejto formy predaja akcií v režime Privatizačného zákona.