JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Miestny poplatok za rozvoj | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Miestny poplatok za rozvoj

 

Od 1. novembra 2016 môžu obce vyberať od stavebníkov miestny poplatok za rozvoj za výstavbu na jej území. Zaviedol to nový zákon č. 447/2015 Z. z., ktorý NR SR prijala dňa 20. novembra 2015.

Sadzba  miestneho poplatku za rozvoj je od 10 eur do 35 eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Sadzba poplatku sa môže líšiť v závislosti od obce, časti obce, katastrálneho územia a druhu stavby. Výšku sadzby určí obec všeobecne záväzným nariadením a môže ju každoročne meniť.

Miestny poplatok za rozvoj je splatný do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyrubení. Poplatník môže požiadať obec o umožnenie úhrady miestneho poplatku za rozvoj v splátkach.

Výnos z miestneho poplatku za rozvoj je účelovo určený. Môže byť použitý napr. na výstavbu verejne prístupného parku, úpravu verejnej zelene, výstavbu miestnej komunikácie, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry a pod. 

Miestny poplatok za rozvoj sa nebude platiť pri všetkých stavbách. Nevzťahuje sa na:

a) odstránenie poruchy stavby alebo havarijného stavu stavby,

b) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2 ,

c) stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150 m2 ,

d) stavba alebo časť stavby

1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,

3. zdravotníckeho zariadenia,

4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,

5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,

6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,

7. slúžiaca na obranu štátu,

8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska.

 

Autor: JUDr. Zuzana JUHANIAKOVÁ