JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zmeny zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zmeny zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 16. marca 2022 zákon č. 108/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom zákona je podľa dôvodovej správy reagovať na novú európsku úpravu, odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe a modernizovať niektoré ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb., ktoré sú v súčasnosti zastarané.

Nová právna úprava Európskej únie, na ktorú zákon reflektuje, je obsiahnutá v:

  • nariadení Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2019/1111“),
  • nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1784 z 25. novembra 2020 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/1784“),
  • nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2020/1783“).

 

Tieto nariadenia sú priamo uplatniteľné a majú prednosť pred zákonmi (porov. článok 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Nariadenia Európskej únie ako právne akty komunitárneho práva sú vo všeobecnosti v členských štátoch priamo aplikovateľné bez nutnosti prijatia vnútroštátnej transpozičnej normy. Avšak s cieľom predísť v budúcnosti možným interpretačným problémom a z toho prameniacim nejednotným postupom v aplikačnej praxi, teda v záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v Slovenskej republike. Na relevantné procesné ustanovenia zákona č. 97/1963 Zb. sa primerane resp. subsidiárne použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

Vo vzťahu k nariadeniu (EÚ) 2019/1111 sa napríklad upravila miestna príslušnosť súdov v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, tak aby o úprave výkonu rodičovských práv a povinností mohol za podmienok ustanovených v tomto nariadení rozhodnúť ten súd, ktorý rozhoduje o návrate maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní.

Vzhľadom na zrušenie konania o vyhlásenie vykonateľnosti sa javilo ako vhodné upraviť verejný dohľad nad prípadným rozporom cudzieho rozhodnutia s verejným poriadkom, keďže účastníci nemusia mať záujem predložiť vec súdu.

Pri výkone rozhodnutia sa precíznejšie upravilo doručovanie osvedčenia, nakoľko platná vnútroštátna právna úprava nebola plne v súlade so znením príslušného článku nariadenia (EÚ) 2019/1111.

V súvislosti s postúpením právomoci na žiadosť súdu iného členského štátu alebo z vlastného podnetu podľa nariadenia (EÚ) 2019/1111 alebo Haagskeho Dohovoru z 19. októbra 1996 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa, ako aj s ohľadom na doterajšiu nejednotnú prax súdov sa zaviedla možnosť podania odvolania proti rozhodnutiu, ktorým slovenský súd rozhodol o postúpení právomoci.

Vzhľadom na úpravu obsiahnutú v nariadení (EÚ) 2020/1784 sa doplnilo ustanovenie o miestnej príslušnosti súdu pre vybavenie dožiadania týkajúcehosa zistenia adresy a explicitne upravil spôsob doručenia tých písomností, ktoré nie sú preložené do slovenského jazyka.

Vo väzbe na nariadenie (EÚ) 2020/1783 sa doplnila do zákona č. 97/1963 Zb. úprava postupu pri priamom výkone dôkazu cudzím justičným orgánom. Ďalej sa doplnila úprava o osobnom doručovaní a o prítomnosti zástupcov cudzích orgánov. Upravilo sa tiež doručovanie osobám do zahraničia a zaviedla sa fikcia doručenia aj pre prípady, kedy sa osobe v zahraničí nepodarilo písomnosť doručiť alebo, keď je doručenie písomnosti spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami.

Ostatné zmeny si vyžiadala aplikačná prax, alebo vyplývali z potreby modernizácie niektorých ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. Napríklad zavedenie možnosti prerušiť konanie z dôvodu medzinárodnej litispendencie, zavedenie princípu forum necessitatis, rozšírenie právomoci súdu za určitých okolností v rodičovských veciach o kritérium štátnej príslušnosti.

Z prijatého legislatívneho textu upraveného v § 39a zákona vyplýva, že ak súd cudzieho štátu alebo účastník konania za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve alebo v právne záväznom akte Európskej únie požiada, aby slovenský súd prevzal právomoc vo veci starostlivosti o maloletého, rozhodne o tejto žiadosti Okresný súd Trnava bez zbytočného odkladu; tento súd informuje o svojom rozhodnutí súd cudzieho štátu. Ak súd rozhodne o prevzatí právomoci podľa odseku 1, môže vec postúpiť inému súdu, ak to vyžaduje záujem maloletého.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2022 okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2022.