JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

08.05.2023 |

Patenty

Patentom možno chrániť vynález z akejkoľvek oblasti techniky, ktorý je nový, zahŕňa vynálezcovskú činnosť a je priemyselne využiteľný. Patentovať možno nové riešenia akýchkoľvek technických problémov, ktoré nie sú pre odborníka zrejmé a možno ich považovať za vynálezcovské.
Čítať viac

02.05.2023 |

Ochranné známky

Ochranná známka je označenie, ktoré používajú osoby na označenie svojich tovarov a služieb. Najčastejšími dôvodmi, prečo chrániť označenie jeho registráciou ako ochrannej známky sú: identifikácia produktu, zvýšenie ochrany pred falšovaním, budovanie imidžu a reputácie, stabilizácia pozície na trhu.
Čítať viac

04.03.2023 |

Softwarové právo

Vývoj civilizácie je nezadržateľne spätý s tvorivou činnosťou, ktorá podnecuje neustály rozvoj ľudských schopností a zručností. V nedávnej minulosti počítače slúžili k sofistikovaným operáciám v priemysle a obrany, dnes sa možno s počítačmi a počítačovými programami stretnúť na každom kroku.
Čítať viac

09.02.2023 |

E-commerce / E-shop

E-commerce predstavuje okruh vzťahov, ktoré zahŕňajú ponuku a predaj tovarov a služieb prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Ide najčastejšie o zmluvy medzi podnikateľmi (B2B alebo Business to Business) alebo zmluvy medzi podnikateľom a spotrebiteľom (B2C alebo Business to Consumer).
Čítať viac

12.01.2023 |

Zmenka a jej nástrahy

Nárok majiteľa zmenky i záväzok zmenkového dlžníka sú inkorporované do zmenkovej listiny. Zmenka je považovaná za dokonalý cenný papier, čo znamená, že práva a povinnosti zo zmenky sú definované len zmenkovou listinou a zápismi. Pochybenie pri vystavení zmenky alebo následnom napísaní ďalšej doložky, resp. podpísaní sa na zmenku, zásadné následky spočívajúce tak v neplatnosti zmenky, resp. niektorej z doložiek uvedených na zmenke alebo prevzatiu neželaného záväzku plniť zo zmenky.
Čítať viac

Zákonom č. 390/2019 Z. z. bola pre osoby zapísané v obchodnom registri upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.
Čítať viac

Delené pracovné miesto je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto.
Čítať viac

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak Zákonník práce neustanovuje inak. V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktoré ustanovuje Zákonník práce.
Čítať viac

Peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú
Čítať viac

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva.
Čítať viac

 < 1 2 3 4 >  »