JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Nariadením Vlády SR č. 165/2015 Z. z. boli upravené podmienky použitia prostriedkov zo štátnych finančných aktív tvorených osobitnými odvodmi bánk na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100 % majetkovou účasťou štátu.
Čítať viac

Národná rada Slovenskej republiky ustanovila bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť platiť osobitné odvody za účelom krytia nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky.
Čítať viac

S účinnosťou od 1. januára 2016 bola prijatá nová právna úprava regulujúca občianskoprávnu zodpovednosť za jadrovú škodu.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka z apríla 2015 priniesla viacero dôležitých zmien, nemdzi inými aj zrušenie zákazu založenia obchodnej spoločnosti jediným spoločníkom spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola schválená v NR SR 23. apríla 2015, sprísňuje vzdanie sa funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti.
Čítať viac

Obchodnú spoločnosť je možné od 1. januára 2016 opätovne založiť bez potreby preukazovania splatenia základného imania obchodnej spoločnosti.
Čítať viac

Register diskvalifikácií predstavuje neverejný register, v ktorom sa evidujú údaje o osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila NR SR dňa 23. apríla 2015, zrušila obmedzenia pri uzatváraní transakcií s konfliktom záujmov so spoločnosťou s ručením obmedzeným.
Čítať viac

16.06.2015 |

Spoločnosť v kríze

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila NR SR dňa 23. apríla 2015, zavádza nové pravidlá pri financovaní a vedení obchodnej spoločnosti.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka výslovne upravila možnosť dlhového financovania („debt financing“) spoločnosti s ručením obmedzeným poskytnutím úveru alebo obdobného plnenia, ktoré mu hospodársky zodpovedá spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným.
Čítať viac

 < 1 2 3 4 >