JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom upravuje zákon NR SR č. 140/2014 Z. z.o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poľnohospodársky pozemok

Poľnohospodárskym pozemkom sa rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991. Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje:

a) záhrada, 

b) pozemok v zastavanom území obce,

c) pozemok mimo zastavaného územia obce, ak:

1. je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,

2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,

3. je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,

4. je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Nadobúdaním vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku na účely tohto zákona je jeho odplatný prevod alebo bezodplatný prevod, ako aj prevod na účely výkonu záložného práva alebo výkonu zabezpečovacieho prevodu práva. 

Postup pri prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Vlastník alebo iná osoba oprávnená previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „prevádzajúci“) môže poľnohospodársky pozemok previesť do vlastníctva:
 
a) osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
 
b) spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, 
 
c) blízkej osobe a osobe príbuznej.
 
Inej osobe ako osobe uvedenej vyššie môže prevádzajúci previesť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku len nasledujúcim postupom:
 
Prevádzajúci je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „register“) na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli je bezodplatné.
 
Osoba oprávnená nadobúdať vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku je osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „nadobúdateľ“):
 
a) v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza, alebo
 
b) bez ohľadu na miesto podnikania.
 
Ak po zverejnení ponuky prejaví záujem nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má pri akceptovaní ponuky prednosť pred nadobúdateľom zo susednej obce. Rovnako platí prednosť pri ponuke nadobúdateľa z obce a v druhom poradí nadobúdateľa zo susednej obce pred nadobúdateľom bez ohľadu na miesto podnikania.
 
Prevádzajúci môže rozšíriť ponuku pre osoby bez ohľadu na miesto podnikania, ak žiaden nadobúdateľ v obci susediacej s obcou, v ktorej sa prevádzaný poľnohospodársky pozemok nachádza neprejavil záujem o nadobudnutie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ani prevádzajúci nepreviedol vlastníctvo ním ponúkaného poľnohospodárskeho pozemku.
 

Ak osoba spĺňajúca vyššie uvedené podmienky neprejaví záujem o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ani sa neuskutoční prevod poľnohospodárskeho pozemku, môže prevádzajúci poľnohospodársky pozemok previesť za cenu alebo hodnotu podľa zákona na osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov, najneskôr však šesť mesiacov od neúspešného ukončenia ponukového konania

Tento postup a podmienky sa vzťahujú aj na bezodplatný prevod darovaním poľnohospodárskeho pozemku.

Nadobudnúť vlastníctvo poľnohospodárskeho pozemku môže za tých istých podmienok ako nadobúdateľ aj fyzická osoba, ktorá vykonáva najmenej tri roky predo dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo podnikanie.

Na osobu, ktorá je mladým poľnohospodárom alebo nadobúdateľa, ktorý je mladým poľnohospodárom, sa nevzťahuje ustanovenie o povinnosti vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky. Mladý poľnohospodár nemôže poľnohospodársky pozemok prenajať, predať ani darovať tri roky od nadobudnutia vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Overenie a preukázanie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
 
Splnenie podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku overuje okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný.
 
Žiadosť o overenie podmienok na nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku je povinný podať nadobúdateľ na okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.
 
O splnení podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku vydá okresný úrad nadobúdateľovi osvedčenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti; vo zvlášť zložitých prípadoch vydá osvedčenie najneskôr do 60 dní. 
 
 
V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností kontaktujte JUDr. Zuzanu JUHANIAKOVÚ, advokátku - juhaniakova@legaladvisory.sk alebo 0908 814 874.