JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Zmenky v obchodnom styku | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Zmenky

Zmenka má na území Slovenskej republiky dlhoročnú tradíciu. S rozvojom trhovej ekonomiky začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia sa používanie zmeniek zintenzívnilo.

V najvšeobecnejšom význame možno zmenkou rozumieť bezpodmienečný príkaz vystaviteľa zmenky adresovaný zmenečníkovi, aby v určený deň a mieste zaplatil remitentovi určenú zmenečnú sumu (tzv. cudzia zmenka) alebo bezpodmienečný sľub vystaviteľa uvedeným spôsobom a výške zaplatiť zmenkovú sumu remitentovi (tzv. vlastná zmenka).

Ide pritom o prísne formálny cenný papier vyhotovený v zákonom predpísanej forme, ktorej nedodržanie spôsobuje neplatnosť zmenky ako listiny. V zmenkovoprávnej teórii sa v súvislosti s formou zmenky frekventovane cituje výrok: „ak má mať zmenka hodnotu zlata a striebra, musí mať právne normy zo železa“. Nedodržanie formálnych a obsahových náležitostí zmenky môže mať závažné právne a nedozerné ekonomické následky.

Najčastejším spôsobom využitia zmenky v hospodárskom živote je v súčasnosti platenie zmenkou v jej dvoch podobách – pro solutopro solvendo a zaistenie zmenkou.

Platobná funkcia zmenky umožňuje dlžníkovi z mimozmenkového záväzkového právneho vzťahu voliť zmenku ako formu platidla sui generis a jej odovzdaním veriteľovi svoj dlh splatiť (zmenka pro soluto) alebo poskytnúť mu prostriedok na splatenie (zmenka pro solvendo). Keďže sa nejedná o zákonné platidlo, predpokladom použitia zmenky ako platidla, resp. prostriedku platenia je dohoda zmluvných strán mimozmenkového záväzkového vzťahu. Platenie sa štandardne realizuje prevodom zmenky zmenkovoprávnym spôsobom, tzv. indosamentom a jej odovzdaním veriteľovi, ktorý sa stáva oprávneným majiteľom zmenky. Veriteľ nadobúda všetky práva zo zmenky, predovšetkým právo žiadať zmenkovoprávnym spôsobom od zmenečne zaviazaných osôb (priamych a postihových dlžníkov) zmenečné plnenie alebo právo zmenku ďalej indosovať, či už odplatne za účelom získania peňažného plnenia alebo za účelom splnenia záväzku, ktorý vyplýva veriteľovi z iného záväzkovoprávneho vzťahu. Ide pritom o originálne nadobudnutie práv, ktoré má za následok, že voči dobromyseľnému majiteľovi zmenky nie sú prípustné kauzálne námietky.

Nasledujúce charakteristické znaky robia zmenku vhodným prostriedkom platenia (pro soluto) a na platenie (pro solvendo). V prvom rade je to ľahká legitimácia veriteľa ako majiteľa zmenky oprávneného požadovať od zmenečných dlžníkov plnenie, na ktorú postačuje aby sa veriteľ preukázal platnou zmenkou a nepretržitým radom indosamentov vyznačených na zmenke v prípade indosácie zmenky. Ďalšou výhodou zmenky prejavujúcej sa v jej abstraktnom charaktere je výlučná relevancia obsahu zmenky, ktorá pri uplatňovaní zmenkových práv a nárokov zbavuje veriteľa povinnosti náročného preverovania skutočností ovplyvňujúcich existenciu a obsah zmenkových záväzkových vzťahov. Na uplatnenie práv postačuje predloženie zmenky. Ďalšou výhodou prejavujúcou sa v garančnej funkcii zmenky je v prípade nevymožiteľnosti plnenia zo zmenky od zmenečníka pri cudzej zmenke možnosť postihnúť postihových dlžníkov – predovšetkým vystaviteľa, pri nadobudnutí zmenky indosáciou možnosť postihnúť indosanta a pri zabezpečení zmenkového dlhu možnosť postihnúť zmenečného veriteľa, poprípade podpornú adresu. Veriteľ je pritom oprávnený žiadať plnenie od každého z nich alebo niekoľkých z nich alebo od všetkých dohromady, pričom nie je viazaný poradím, v ktorom sa zmeneční dlžníci zaviazali. Uplatnenie nároku proti niektorej osobe zmenečne zaviazanej pritom neprekáža majiteľovi, aby sa domáhal svojich nárokov proti ostatným, hoci nasledujú za tým, proti komu bol napr. nárok uplatnený. Výhodou je aj pomerne rýchla a jednoduchá súdna vymožiteľnosť zmenkových nárokov prostredníctvom skráteného súdneho konania a vydanie zmenkového platobného rozkazu.

Zmenku možno použiť aj ako prostriedok zaistenia (tzv. zaisťovacia funkcia zmenky). Pri zabezpečení splnenia obligácie z kauzálneho záväzkového vzťahu zmenkou vzniká v prípade nesplnenia tejto obligácie dlžníkom právo veriteľa požadovať plnenie zo zmenky a jeho splnením táto obligácia zaniká. Zmenkou je pritom s výnimkou záväzkov vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov možné zabezpečiť v zásade akúkoľvek pohľadávku a to aj viacerými zmenkami alebo jej kombináciou s inými zabezpečovacími prostriedkami.

Výhodou zaistenia záväzkov zmenkou je v prvom rade možná diverzifikácia zodpovednosti za zaplatenie zmenečnej sumy medzi viacerých zmenečných dlžníkov, solidárna a nerozdielna zodpovednosť zmenečných dlžníkov, striedacie právo a v neposlednom rade pomerne rýchla a jednoduchá súdna vymožiteľnosť zmenečnej pohľadávky.

Na druhej strane je potrebné poukázať na zjavnú nevýhodu zaistenia zmenkou v porovnaní so záložným právom v prípade insolventnosti zmenečných dlžníkov. Pre takéto prípady je vhodné zabezpečiť splnenie jedného záväzku viacerými zabezpečovacími nástrojmi, optimálne kombináciou zmenky a záložného práva.

Hoci Vrchný súd v Prahe v konaní sp. zn. 5 Cmo 87/2004 pripustil zabezpečiť jeden a ten istý záväzok pre celú dlžnú sumu viacerými samostatnými zmenkami, považujem túto možnosť za neefektívnu. Namiesto vydania viacerých samostatných zmeniek by som volila vydanie jednej zmenky, ktorá bude avalovaná, viackrát indosovaná, opatrená podpornou adresou, poprípade bude znieť na viacerých zmenečníkov.