JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

V pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu; zamestnávateľ, ktorý je fyzická osoba, koná osobne.
Čítať viac

Práva zamestnanca sú vo všeobecnej rovine upravené zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v znení neskorších predpisov.
Čítať viac

Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Súpisné a orientačné číslo budov (bytových aj nebytových) určuje, mení a ruší miestne príslušná obec v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Čítať viac

Postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku prevodom upravuje zákon NR SR č. 140/2014 Z. z.o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Čítať viac

Nariadením Vlády SR č. 165/2015 Z. z. boli upravené podmienky použitia prostriedkov zo štátnych finančných aktív tvorených osobitnými odvodmi bánk na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100 % majetkovou účasťou štátu.
Čítať viac

Národná rada Slovenskej republiky ustanovila bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť platiť osobitné odvody za účelom krytia nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky.
Čítať viac

S účinnosťou od 1. januára 2016 bola prijatá nová právna úprava regulujúca občianskoprávnu zodpovednosť za jadrovú škodu.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka z apríla 2015 priniesla viacero dôležitých zmien, nemdzi inými aj zrušenie zákazu založenia obchodnej spoločnosti jediným spoločníkom spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz.
Čítať viac

Novela Obchodného zákonníka, ktorá bola schválená v NR SR 23. apríla 2015, sprísňuje vzdanie sa funkcie člena orgánu obchodnej spoločnosti.
Čítať viac

Obchodnú spoločnosť je možné od 1. januára 2016 opätovne založiť bez potreby preukazovania splatenia základného imania obchodnej spoločnosti.
Čítať viac

 < 1 2 3 4 5 >