JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

edna z foriem použitia štátnych finančných aktív tvorených z osobitných odvodov bánk | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Jedna z foriem použitia štátnych finančných aktív tvorených z osobitných odvodov bánk

Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov ustanovila bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť platiť osobitné odvody za účelom krytia nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky.

Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Okrem iného možno tieto štátne finančné aktíva použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, výšku, účel a spôsob použitia posilnených vlastných zdrojov upravila Vláda SR nariadením č. 165/2015 Z. z., ktoré bolo publikované v Zbierke zákonov 22. júla 2015.

Právnickou osobou so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu, na posilnenie vlastných zdrojov financovania ktorej možno použiť štátne finančné aktíva, je spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len „spoločnosť“) založená Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Posilnené vlastné zdroje financovania spoločnosti najviac vo výške 20 miliónov eur sa použijú na odkupovanie všetkých zistených pohľadávok pôvodného veriteľa skupiny pre nezabezpečené pohľadávky z reštrukturalizácie podľa osobitného predpisu, s ktorými sú spojené všetky práva podľa osobitného predpisu, uvedených v reštrukturalizačnom pláne od tohto pôvodného veriteľa za odplatu vo výške, ktorá neprevyšuje 50 % celkovej sumy takýchto pohľadávok, najviac však za odplatu vo výške podľa osobitného predpisu.

Odkupovanie pohľadávok podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční na základe verejnej výzvy spoločnosti zverejnenej v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle spoločnosti s určením, ktorej reštrukturalizácie sa verejná výzva týka a s uvedením podmienok odkupovania. Vo verejnej výzve sa uvedie lehota na podanie žiadosti o odkupovanie pohľadávok.

Odkupovanie pohľadávok a následné uplatňovanie a vymáhanie týchto pohľadávok môže spoločnosť zabezpečovať aj prostredníctvom iných právnických osôb so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu podľa osobitných predpisov. Na tieto účely sa činnosti vykonávajú inou právnickou osobou podľa prvej vety v rozsahu zmluvného poverenia spoločnosťou.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.

 

 

V prípade doplňujúcich otázok alebo nejasností kontaktujte JUDr. Zuzanu JUHANIAKOVÚ, advokátku - juhaniakova@legaladvisory.sk alebo 0908 814 874.