JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Ruší sa zákaz založenia obchodnej spoločnosti jediným spoločníkom spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Ruší sa zákaz založenia obchodnej spoločnosti jediným spoločníkom spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz

 

Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela Obchodného zákonníka“) ruší zákaz založiť obchodnú spoločnosť pre osobu, ktorá bola jediným spoločníkom spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz.

Pred novelou Obchodného zákonníka platilo, že ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Ak k úpadku alebo k predlženiu, ktoré je dôvodom na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, došlo úmyselným konaním preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, ten, kto úmyselné konanie spôsobil, môže založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyporiadania záväzkov zaniknutej spoločnosti.

Novela Obchodného zákonníka, ktorou sa ruší zákaz založenia obchodnej spoločnosti pre jediného spoločníka spoločnosti, na ktorú bol vyhlásený konkurz, nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016.

Zákonodarca odôvodnil zrušenia zákazu neefektívnosťou a obsolétnosťou predmetných ustanovení v praxi.