JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Opätovné zakladanie spoločností bez potreby predkladania výpisu z účtu v banke preukazujúceho splatenie základného imania | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Opätovné zakladanie spoločností bez potreby predkladania výpisu z účtu v banke preukazujúceho splatenie základného imania

 

Zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela Obchodného zákonníka“) sa ruší povinnosť pri zápise založenej spoločnosti do obchodného registra predkladať výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie základného imania obchodnej spoločnosti.

Obdobne ako v minulosti sa tak vytvoril legislatívny priestor na zakladanie obchodných spoločností s fiktívnym základným imaním.

Novela Obchodného zákonníka umožňujúca založenie obchodnej spoločnosti bez reálneho splatenia vkladov zakladateľov do základného imania nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016.

Z dôvodovej správy k novela Obchodného zákonníka vyplýva, že nová komplexná úprava udržiavania základného imania, prepracovanej zodpovednosti štatutárnych orgánov za transakcie poškodzujúce spoločnosti umožňuje zníženie administratívnej záťaže pri zakladaní spoločností bez ohrozenia pravidiel kapitálovej primeranosti kapitálových obchodných spoločností.