JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií

Zákon NR SR č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov zaviedol povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk platiť osobitný odvod za účelom krytia nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky.

Sadzba odvodu

Sadzba odvodu na príslušný kalendárny rok je 0,4 %

Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru príslušného kalendárneho roka 500 000 000 eur, sadzba odvodu  na nasledujúci kalendárny rok a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa nižšie uvedeného odseku je 0,2 %, pričom ak je táto podmienka splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu príslušného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.

Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. aprílu, k 25. júlu alebo k 25. októbru príslušného kalendárneho roka 750 000 000 eur, sadzba odvodu na nasledujúci kalendárny rok a ďalšie kalendárne roky, v ktorých nie je splnená podmienka podľa nižšie uvedeného odseku je  0,1 %, pričom ak je táto podmienka splnená k 25. aprílu alebo k 25. júlu príslušného kalendárneho roka, banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.

Ak celková suma uhradených odvodov presiahne k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka 750 000 000 eur a zároveň dosiahne k 25. dňu príslušného kalendárneho štvrťroka 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola táto podmienka splnená, sadzba odvodu na nasledujúce kalendárne roky, v ktorých je táto podmienka splnená, je 0 %, pričom banka nie je povinná uhradiť štvrťročnú splátku na nasledujúce kalendárne štvrťroky príslušného kalendárneho roka.

Ak celková suma uhradených odvodov k 25. októbru kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku  nedosiahne 1,45 % z hodnoty celkových aktív za bankový sektor Slovenskej republiky k poslednému dňu predchádzajúceho kalendárneho roka, sadzba odvodu na nasledujúce kalendárne roky je 0,05 %.

Základ na výpočet odvodu

Základom pre výpočet odvodu je suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu.

Banka je povinná písomne predložiť správcovi odvodu:

a) do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka údaje o sume pasív, vlastného imania, o hodnote finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnote podriadeného dlhu,
b) na jeho vyžiadanie a v lehote ním určenej účtovnú závierku, iné doklady a informácie na účely preverenia správnosti predložených podkladov a správnosti výšky odvodu.
 
Ak banka nepredložila údaje, účtovnú závierku a doklady  riadne a včas alebo ich nepredložila ani na základe výzvy, správca odvodu uloží banke pokutu vo výške od 50 eur do 15 000 eur; správca odvodu pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.
 
Spôsob úhradz odvodu

Odvod je banka povinná uhrádzať v štyroch štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny sadzby zo základu pre výpočet odvodu na príslušný kalendárny štvrťrok, vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka.

Banke vzniká povinnosť uhrádzať odvod od prvého dňa druhého kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, v ktorom banke bolo udelené povolenie na činnosť alebo v ktorom banka začala vykonávať svoju činnosť na území Slovenskej republiky; táto banka uhradí v kalendárnom roku, v ktorom jej vznikla povinnosť uhrádzať odvod, pomernú časť odvodu. Táto banka je povinná prvý raz uhradiť štvrťročnú splátku odvodu do 25. dňa príslušného kalendárneho štvrťroka, v ktorom jej vznikla povinnosť uhrádzať odvod.

Odvod sa uhrádza správcovi odvodu. Správcom odvodu je Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty; ak banka nemá sídlo v pôsobnosti Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty, správcom odvodu je miestne príslušný daňový úrad, v pôsobnosti ktorého má banka sídlo.

Účel úhrady osobitného odvodu

Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Štátne finančné aktíva sú účelovo určené na krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky. Štátne finančné aktíva možno použiť aj na doplnenie zdrojov Fondu ochrany vkladov potrebných na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady. Tieto štátne finančné aktíva možno použiť aj na posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb so 100 % majetkovou účasťou štátu.

Sankcie

Ak banka neuhradila splátku odvodu, uhradila splátku odvodu v nižšej výške, ako bola povinná, alebo ak banka uhradila splátku odvodu po uplynutí lehoty, správca odvodu vyrubí banke úrok z omeškania z dlžnej sumy odvodu, pričom sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu ako pri vyrubení úroku z omeškania z dlžnej sumy dane.

 
Náklady a výdavky banky súvisiace s úhradou odvodu

Do 31. decembra 2014 bola banka povinná znášať svoje náklady a výdavky súvisiace s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených zákonom, pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených zákonom sa nesmeli zvyšovať ceny, poplatky, odplaty ani iné finančné plnenia, prípadne vyžadovať osobitné poplatky, odplaty alebo iné plnenia na úhradu nákladov alebo výdavkov súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených týmto zákonom. Ak banka zvýši cenu, poplatok, odplatu alebo iné finančné plnenie za poskytovanie svojich finančných služieb alebo vykonávanie ďalších svojich obchodov z dôvodov, ktoré nesúvisia s úhradou odvodov a splátok odvodov ustanovených týmto zákonom, skutočné dôvody zvýšenia ceny, poplatku, odplaty alebo iného finančného plnenia musia byť transparentné a musia umožniť jednoznačné a zrozumiteľné rozlišovanie dôvodov ich zvýšenia od okolností súvisiacich s úhradou odvodu a splátok odvodu ustanovených.

Autor: JUDr. Zuzana JUHANIAKOVÁ