JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky články

Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu

Občianskoprávna zodpovednosť za jadrovú škodu je upravená zákonom NR SR č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovednosť prevádzkovateľa

Zákon sa vzťahuje na prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorým bolo vydané povolenie na uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia, na etapu vyraďovania jadrového zariadenia alebo na prepravu rádioaktívnych materiálov.

Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú škodu, ktorá vznikla ako dôsledok jadrovej udalosti v jeho jadrovom zariadení. Prevádzkovateľ nezodpovedá za jadrovú škodu, ktorá vznikla v dôsledku jadrovej udalosti v jeho jadrovom zariadení, ktorá je priamym dôsledkom ozbrojeného konfliktu, vojenských akcií, občianskej vojny, povstania alebo závažnej prírodnej katastrofy výnimočného charakteru.

Prevádzkovateľ sa môže úplne alebo čiastočne zbaviť povinnosti nahradiť škodu, ak preukáže, že jadrová škoda vznikla úplne alebo čiastočne následkom hrubej nedbanlivosti poškodeného vo vzťahu k následkom, obsahu a rozsahu utrpenej škody v dôsledku jeho nedbanlivostného konania alebo opomenutia alebo z konania alebo opomenutia poškodeného s úmyslom spôsobiť jadrovú škodu.

Limity zodpovednosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda počas uvádzania do prevádzky a počas prevádzky každého jadrového zariadenia:

a) s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi slúžiacimi na energetické účely najviac do 300 000 000 eur,
 
b) s jadrovým reaktorom alebo jadrovými reaktormi slúžiacimi výlučne na vedecké, pedagogické alebo výskumné účely najviac do 185 000 000 eur,
 
c) na nakladanie s jadrovými materiálmi, na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom alebo na skladovanie, úpravu, spracovanie rádioaktívnych odpadov najviac do 185 000 000 eur.
 

Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda v etape vyraďovania každého jadrového zariadenia najviac do 185 000 000 eur.

Prevádzkovateľ zodpovedá za každú jadrovú udalosť, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda pri každej preprave rádioaktívnych materiálov najviac do 185 000 000 eur.

Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu

Prevádzkovateľ je povinný kryť svoju zodpovednosť za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti poistením alebo finančnou zábezpekou. Na finančnú zábezpeku nemôžu byť použité verejné prostriedky.

Finančné krytie zodpovednosti za jadrovú škodu  môže byť zabezpečované v plnom rozsahu poistením alebo v plnom rozsahu finančnou zábezpekou alebo kombináciou poistenia a finančnej zábezpeky, pričom vždy musí byť splnená podmienka celkového krytia zodpovednosti za jadrovú škodu.

Poistenie alebo finančná zábezpeka musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu pre všetky jadrové zariadenia alebo pre všetky prepravy rádioaktívnych materiálov tak, aby bola splnená podmienka krytia najmenej do limitu zodpovednosti pre každú jadrovú udalosť v každom jadrovom zariadení s následkom jadrovej škody alebo pre každú jadrovú udalosť pri každej preprave rádioaktívnych materiálov s následkom jadrovej škody.

Poistenie musí kryť zodpovednosť prevádzkovateľa za jadrovú škodu do limitu zodpovednosti aj vzhľadom na nároky, ktoré budú uplatnené do desiatich rokov odo dňa vzniku jadrovej udalosti. Zabezpečenie finančnou zábezpekou do limitu zodpovednosti musí v deň jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda, trvať a musí z nej byť možné uspokojiť nároky uplatnené do desiatich rokov odo dňa vzniku jadrovej udalosti.

Uplatňovanie práva na náhradu jadrovej škody a rozdelenie náhrady jadrovej škody

Poškodený uplatňuje právo na náhradu jadrovej škody u prevádzkovateľa. Poškodený je povinný pri uplatňovaní práva na náhradu jadrovej škody preukázať vznik a rozsah jadrovej škody a príčinnú súvislosť medzi jadrovou udalosťou a jadrovou škodou.

Náhrada jadrovej škody pri uspokojovaní nárokov na náhradu jadrovej škody je:
 
a) 50 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená do konca šiesteho mesiaca odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla,
 
b) ďalších 30 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu a nevyčerpaná časť objemu podľa písmena a) sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená od začiatku siedmeho mesiaca do konca 24. mesiaca odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla,
 
c) ďalších 20 % z finančného objemu určeného na krytie zodpovednosti za jadrovú škodu a nevyčerpaná časť objemu podľa písmena b) sa alokuje na úplnú alebo pomernú náhradu jadrovej škody, ktorá bola uplatnená od začiatku 25. mesiaca do konca desiateho roka odo dňa vzniku jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej jadrová škoda vznikla.
 
Nárok na náhradu jadrovej škody sa uspokojí pomerne v pomere všetkých nárokov na náhradu jadrovej škody k finančnému objemu alokovanému na ich uspokojenie v danom časovom období.
 
Právo na náhradu jadrovej škody sa premlčí, ak poškodený alebo dedič poškodeného, alebo právny nástupca poškodeného, ktorý utrpel jadrovú škodu, neuplatnil právo na jej náhradu do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedel alebo mohol sa dozvedieť o jadrovej škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Právo na náhradu jadrovej škody zaniká, ak sa neuplatní najneskôr do desiatich rokov odo dňa jadrovej udalosti, v dôsledku ktorej vznikla jadrová škoda.
 
Oznámenie o vzniku jadrovej udalosti
 
Úrad jadrového dozoru je povinný najneskôr do 24 hodín od času, keď sa od prevádzkovateľa dozvedel, že bol prevádzkovateľom vyhlásený 3. stupeň – núdzový stav v okolí jadrového zariadenia, uviesť na svojom webovom sídle a vo verejných oznamovacích prostriedkoch oznámenie o vzniku jadrovej udalosti na jadrovom zariadení, o dátume vzniku jadrovej udalosti a na ktorom jadrovom zariadení nastala jadrová udalosť. Úrad bezodkladne doručí písomné oznámenie o vzniku jadrovej udalosti a o tom, na ktorom jadrovom zariadení nastala jadrová udalosť a o prevádzkovateľovi tohto jadrového zariadenia všetkým okresným úradom v sídle kraja.