JUDr. Zuzana Juhaniaková

Odborné články

Odborné články na vybrané právne problémy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Naši špecializovaní právnici prinášajú odborné články na vybrané právne problémy, ktoré obsahujú cenné rady a typy pre podnikateľov aj fyzické osoby. Ak máte záujem o zasielanie aktuálnych publikácií a bulletinov, kontaktuje nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy.
Čítať viac

14.11.2023 |

Zmenkové doložky

Zmenkové doložky
Čítať viac

Kúpne zmluvy v medzinárodnom obchode - problematika reklamácií a riešenie vád, návrh na predchádzanie a riešenie sporných situácií
Čítať viac

25.10.2023 |

Zákaz konkurencie

Zákazom konkurencie možno rozumieť také konanie osoby podliehajúcej zákazu konkurencie, najčastejšie člena štatutárneho orgánu, ktoré je v rozpore so záujmami obchodnej korporácie, v ktorej pôsobí, a to predovšetkým s hospodárskym záujmami takej korporácie, a ktorým dochádza k zvýhodňovaniu takej osoby, resp. inej osoby, v prospech ktorej priamo alebo nepriamo koná, predovšetkým k získaniu majetkového prospechu, na úkor takej obchodnej korporácie.
Čítať viac

Zákaz zneužívania dominantného postavenia je jedným z pilierov ochrany hospodárskej súťaže v Európskej únii. Účelom právnej regulácie zákazu zneužívania dominantného po-stavenia súťažiteľa je zabrániť takému súťažiteľovi, ktorý má dominantný podiel na trhu, resp. zásadnú trhovú moc, aby zneužíval svoje postavenie na úkor ďalších súťažiteľov, a tak, v konečnom dôsledku, na škodu spotrebiteľov. Zneužitie sa v praxi prejavuje viacerý-mi spôsobmi, medzi inými používaním diskriminačných cien, predátorských cien, stlačených marží, protisúťažných rabatov a ďalších.
Čítať viac

Prekážka litispendencie podľa nariadenia Brusel I a Brusel I bis
Čítať viac

Obchodné spoločnosti sú samostatné, od zakladateľa oddelené subjekty práva. Konanie podnikateľa je z toho dôvodu potrebné odlíšiť od konania jej zakladateľov.
Čítať viac

V Českej republike sa v roku 2012 uskutočnila zásadná rekodifikácia občianskeho práva. Bol prijatý nový Občiansky zákonník č. 89/2012 Sb. v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2014. Jednou z najvýznamnejších legislatívnych zmien, ktoré zaviedol, bola zásada „superficies solo cedit“, teda vnímanie stavby ako súčasti pozemku.
Čítať viac

Vnímanie veci v právnom zmysle sa neustále mení s vývojom našej spoločnosti. Súčasná právna úprava odzrkadľujúc historický vývoj vnímania veci v právnom zmysle, v kontexte novodobých spoločensko-ekonomických potrieb, inšpirovaná modernými západo-európskymi právnymi trendami. Možno predpokladať, že slovenská právna úprava sa bude postupne meniť a približovať k českej právne úprave.
Čítať viac

18.06.2023 |

Rodinné právo

Lev Nikolajevič Tostoj v úvode románu Anna Kareninová napísal: „Šťastné rodiny sa všetky navzájom podobajú. Nešťastná je každá svojím vlastným spôsobom“.
Čítať viac

 1 2 3 >  »