JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri kúpe a predaji bytov, domov a pozemkov. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom asistujeme pri kúpe a predaji bytov, domov a pozemkov.

Kúpa a predaj bytov, domov a pozemkov

  • Posúdenie právneho stavu a rizík spojených s kúpou zamýšľanej nehnuteľnosti
  • Vypracovanie právneho auditu zamýšľanej nehnuteľnosti
  • Účasť na rokovaní a negociácia s protistranou
  • Vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo kúpnej zmluvy na dom a pozemok
  • Poradenstvo v súvislosti s nastavením platobných podmienok kúpy nehnuteľnosti, zárukami a zabezpečeniami, možností odstúpenia a vypovedania zmluvy, prípadné sankčné postihy
  • Zastupovanie v konaní o zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností pred príslušnou správou katastra