JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri kúpe a predaji bytov, domov a pozemkov. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom asistujeme pri kúpe a predaji bytov, domov a pozemkov.

Nehnuteľnosti

Na stiahnutie

PDF Dôvodová správa

Dôvodová správa k zákonu o výstavbe

 

 

 

 

Usporiadanie právnych vzťahov vlastníctva k pozemkom a usporiadanie užívacích, najmä nájomných vzťahov k nehnuteľnostiam je predmetom záujmu tak vlastníkov, ako aj investorov, užívateľov, kupujúcich i predávajúcich, dedičov či obdarovaných.

Nakladanie s nehnuteľnosťami, či už ide o ich nákup a predaj, development alebo nájom, so sebou prináša významné finančné a právne riziká. Nevyhnutným predpokladom úspešnosti projektu je jeho dôkladná príprava, ktorá zahŕňa podrobné právne preverenie stavu nehnuteľnosti, histórie jej nadobúdacích titulov, nastavenie kvalitnej štruktúry projektu a financovania.

 

 

 

"Ex iniuria ius non oritur"

Najvyšší súd SR v súvislosti s konaním správy katastra o odstránení chýb v katastrálnom operáte o nároku na prinavrátenie vlastníckeho práva alebo vecného právo k cudzej veci, ktorý na inú osobu prešiel bez právneho dôvodu, t.j. rieši problém, ktorý zvyšná spoločnosť chápe ako krivdu, zdôraznil princíp, že z bezprávia (krivdy) právo nevzniká „ex iniuria ius non oritur“. Nemení na tom nič ani prípadná dlhá doba existencie takého stavu. Podľa súdu v žiadnom prípade nemôže ani dlhá doba existencie stavu existujúceho v rozpore s požiadavkami zákona (zásada legality) vytvoriť u orgánu správy katastra domnienku, že už ide o nemenný právny stav. (rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. apríla 2012, sp. zn. 1 Sžr 110/2011).

 

   

Naše právne služby v oblasti nehnuteľností

V súvislosti s nehnuteľnosťami poskytujeme našim klientom nasledujúce služby:

 • posúdenie právneho stavu a rizík spojených s kúpou 
 • právne due diligence
 • vypracovanie právneho auditu 
 • účasť na rokovaní a negociácia s protistranou
 • vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu
 • vypracovanie kúpnej zmluvy na dom, pozemok
 • nastavenie platobných podmienok kúpy
 • poradenstvo v súvislosti so zárukami a zabezpečeniami
 • poradenstvo v súvislosti s odstúpením, vypovedaním zmluvy
 •  zastupovanie v katastrálnom konaní
 • právne due diligence
 • ochrana vlastníckych práv
 • zmluvné nakladanie s nehnuteľnosťou
 • kúpna zmluva
 • zmluva o prevode nehnuteľnosti
 • nájomná zmluva
 • nájom bytu
 • nájom nebytových priestorov
 • zámenná zmluva
 • záložná zmluva
 • zriadenie vecného bremena
 • zmluva o darovaní
 • zápis práv do katastra
 • viacnásobný prevod jednej nehnuteľnosti
 • zápis duplicity vlastníctva v katastri
 • neodkladné opatrenia
 • zákaz nakladania s nehnuteľnosťou
 • predkupné právo podielového spoluvlastníka
 • darovanie spoluvlastníckeho podielu
 • úprava rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva 
 • predkupné právo pri darovacej a zámennej zmluve
 • oprávnenie záložcu disponovať so zálohom
 • záväzok nepreviesť nehnuteľnosť
 • rozsah zaťaženia nehnuteľnosti vecným bremenom
 • zriadenie vecného bremena v prospech spoluvlastníka
 • zriadenie vecného bremena k spoločnej veci
 • opravné prostriedky v katastrálnom konaní
 • právo darcu domáhať sa vrátenia daru
 • oprava chyby v katastrálnom operáte
 • možnosť opraviť zápis do katastra, ktorý nemal byť vykonaný
 • spor o existenciu práva k nehnuteľnosti
 • konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte
 • riešenie vlastníckeho sporu
 • oprava chybne zakreslenej hranice pozemkov
 • určenie priebehu hraníc
 • odstúpenie od zmluvy, ktorou sa nakladalo s nehnuteľnosťou

 

 

 

Nový zákon o výstavbe

S účinnosťou od 1. apríla 2024 platí nový zákon číslo 201/2022 Z. z. o výstavbe. Tento zákon upravuje postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb, práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe.

Cieľom novej právnej úpravy v oblasti výstavby je profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, zjednodušenie stavebného povoľovania, predovšetkým elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou.

Novou právnou úpravou sa mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Regionálnych pracovísk bude osem. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Proces povoľovania stavieb sa výrazne zjednoduší – prispieť k tomu má jednak zjednodušenie samotných procesných postupov, na druhej strane však jeho elektronizácia, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území.