JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby vymáhania nedobytných pohľadávok súdnou cestou. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom pomáhame pri nedobytnosti ich pohľadávok mimosúdnym a súdnym vymáhaním pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávok

  • Zabezpečenie čo najvyššej vymožiteľnosti pohľadávok a ich úhrady klientom v čo najkratšom čase
  • Príprava a zaslanie predžalobnej výzvy s vyčíslením pohľadávky (istiny, úrokov z omeškania, sankčného príslušenstva, budúcich trov súdneho konania a právneho zastúpenia)
  • Rokovania s dlžníkom o mimosúdnom zaplatení pohľadávky a splátkovom kalendári
  • Podanie žaloby proti dlžníkovi (návrh na vydanie platobného rozkazu) na súd a zastupovanie v súdnom konaní (účasť na pojednávaniach a pod.)
  • Podanie návrhu na vykonanie exekúcie a zastupovanie v exekučnom konaní
  • Správa pohľadávok (vedenie evidencie o dlžníkoch a stave vymáhania pohľadávok)
  • Vyhotovenie zmlúv k obchodu s pohľadávkami (postúpenie, prevzatie, započítanie a pod.)
  • Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie
  • Prihlásenie pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie a zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (na schôdzi veriteľov a veriteľskom výbore)
  • Právne poradenstvo pri konkurze a reštrukturalizácii