JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované advokátskou kanceláriou v pracovnoprávnych vzťahoch. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním, zmenou a skončením pracovného pomeru so zamestnancami, podmienkami zamestnávania, pracovného času, odmeňovania, sociálnou politikou zamestnávateľa, kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi.

Pracovné právo

Na stiahnutie:

   

PDF Brožúra

Pravidlá o čase jazdy a odpočinku

 

Nedielnou súčasťou pracovného trhu 21. storočia sa stala kontinuálna snaha jeho subjektov o adaptabilitu na meniace sa hospodárske a ekonomické podmienky, tzv. flexibilita v pracovnom práve. Podľa slovenských zamestnávateľov prekážky vo flexibilnom rozvoji pracovnoprávnych vzťahov spočívali najmä vo veľkom počte pracovnoprávnych noriem kogentného charakteru a prílišnom uplatňovaní ochranného modelu pracovného práva vo vzťahu k zamestnancom.

PDF Brožúra

Vyslaní vodiči

 

Flexibilita v pracovnom práve

Rozlišujeme flexibilné formy zamestnania (employment flexibility) a flexibilné formy výkonu práce (work flexibility). Flexibilné zamestnanie predstavuje výkon práce mimo pracovnoprávnych vzťahov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pracovný pomer na dobu určitú, skúšobnú dobu, agentúrne zamestnávanie a dočasné pridelenie. Flexibilné formy výkonu práce sú tie, kde je práca v klasickom pracovnom pomere realizovaná flexibilným spôsobom, ktorý zohľadňuje individuálne potreby zamestnanca, napr. pracovný pomer na kratší pracovný čas, dojednanie nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, práca nadčas, konto pracovného času, domácka práca, telepráca a pod.

PDF Brožúra

Legálna práca, legálne zamestnávanie

 

PDF Brožúra

Bezpečný podnik a zodpovedný zamestnávateľ

PDF Brožúra

BOZP na stavenisku

 

PDF Brožúra

Pracovné úrazy v kocke 

 

Naša právne služby v pracovnoprávnej oblasti

 • manažérske zmluvy
 • predzmluvné vzťahy
 • pracovná zmluva
 • zabezpečenie práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
 • nároky zamestnancov z pracovnoprávnych vzťahov
 • platobná neschopnosť zamestnávateľa
 • neplatnosť právneho úkonu
 • riešenie sporov
 • dohoda o sporných nárokoch
 • povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
 • pracovný pomer na určitú dobu
 • delené pracovné miesto
 • prechod na inú formu zamestnania
 • domácka práca a telepráca
 • zmena pracovnej zmluvy
 • dohoda o zmene pracovných podmienok
 • preradenie na inú prácu
 • pracovná cesta
 • dočasné pridelenie
 • agentúry dočasného zamestnávania
 • skončenie pracovného pomeru
 • hromadné prepúšťanie
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • výpoveď, výpovedné dôvody, výpovedná doba
 • okomžité skončenie pracovného pomeru
 • upozornenie na porušenie pr. disciplíny
 • neuspokojivé plnenie pr. úloh
 • odstupné, odchodné
 • výkon inej zárobkovej činnosti
 • obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pr. pomeru
 • ochrana know-how 
 • doložky mlčanlivosti v pracovnej zmluve
 • ochrana dôvernosti informácií
 • zákaz konkurencie 
 • (ne)rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • konto pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • zodpovednosť zamestnaca, zamestnávateľa za škodu
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 • tvorba interných, vnútropodnikových, firemných dokumentov
 • pracovný poriadok
 • mzdový poriadok
 • interné smernice
 • odmeňovanie zamestnancov
 • cestovné náhrady
 • zodpovednosť za škodu
 • zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách
 • zodpovednosť za stratu zverených predmetov
 • dohoda o hmotnej zodpovednosti
 • dohody o vykonaní práce
 • dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o pracovnej činnosti
 • spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom
 • nároky z pracovno-právnych vzťahov