JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované advokátskou kanceláriou v pracovnoprávnych vzťahoch. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom poskytujeme právne poradenstvo v súvislosti s uzatváraním, zmenou a skončením pracovného pomeru so zamestnancami, podmienkami zamestnávania, pracovného času, odmeňovania, sociálnou politikou zamestnávateľa, kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi.

Pracovné právo

 • Vypracovanie všetkých pracovno-právnych dokumentov (pracovná zmluva, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a pod.)
 • Vypracovanie dokumentácie potrebnej pri skončení pracovného pomeru (výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, dohoda, upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, neuspokojivé plnenie pracovných úloh a pod.)
 • Príprava dokumentácie potrebnej pri zmenách v pracovno-právnych vzťahoch (dohoda o zmene pracovných podmienok, preradenie na inú prácu a pod.)
 • Dočasné pridelenie zamestnancov, agentúry dočasného zamestnávania
 • Hromadné prepúšťanie
 • Výpoveď, odstupné, nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • Ochrana know-how (doložky mlčanlivosti v pracovnej zmluve, ochrana dôvernosti informácií, zákaz konkurencie)
 • Domácka práca a telepráca
 • Tvorba interných, vnútropodnikových pracovnoprávnych dokumentov a firemných predpisov (pracovný poriadok, mzdový poriadok a iné)
 • Poradenstvo v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru a  z toho vyplývajúcimi nárokmi
 • Poradenstvo v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a cestovnými náhradami
 • Poradenstvo v súvislosti so zodpovednosťou za škodu, za schodok na zverených hodnotách a za stratu zverených predmetov
 • Vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené hodnoty, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty
 • Vypracovanie dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti
 • Zastupovanie v konaní pred súdmi v sporoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov