JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby poskytované pri korporátnych zmenách spoločnosti. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Korporátne zmeny sú bežnou súčasťou života obchodnej spoločnosti. Na základe dlhoročného vedenia korporátnej agendy nadnárodnej energetickej spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. sme schopní poskytnúť klientom vysoko odborné poradenstvo v súvislosti s korporátnymi zmenami v spoločnosti.

Korporátne zmeny

 • Zmena obchodného mena
 • Zmena sídla
 • Zmena v osobe konateľa, člena predstavenstva, člena dozornej rady
 • Vypracovanie zmluvy o výkone funkcie
 • Zvýšenie alebo zníženie základného imania
 • Zriadenie prokúry a vymenovanie prokuristu
 • Rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
 • Zriaďovanie organizačných zložiek podniku
 • Zriaďovanie prevádzkarní podniku
 • Zmena právnej formy spoločnosti
 • Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností
 • Zrušenie a likvidácia spoločnosti a výmaz z obchodného registra