JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby autorizácie zmlúv o prevode vlastníckeho práva advokátom. | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Našim klientom poskytujeme službu autorizácie zmlúv advokátom.

Autorizácia zmlúv advokátom

  • Spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti
  • Zistenie totožnosti účastníkov zmluvy a ich zástupcov
  • Posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom
  • Posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody