JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zmeny v súdnom konaní od 1.1.2015 | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zmeny v súdnom konaní od 1.1.2015

 

Od januára 2015 sa zavádzajú viaceré zmeny v súdnom konaní.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 353/2014 Z. z., ktorým novelizovala Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok a Zákon o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

 

Zákon zavádza najmä:

  1. v konaní pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky možnosť súdu prerušiť konanie (prípadne trestné stíhanie), ak súd rozhodol, že požiada Európsky súd pre ľudské práva o vydanie poradného stanoviska k zásadným otázkam týkajúcim sa výkladu alebo uplatňovaniu práv a slobôd uvedených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

 

  1. od 1. marca 2015 povinnosť pre súd vyhotoviť popri zápisnici z pojednávania aj zvukový záznam z pojednávania;

 

  1. od 1. januára 2015 na vstup právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana spotrebiteľa, do súdneho konania z vlastného podnetu ako vedľajšieho účastníka sa vyžaduje súhlas účastníka konania;

 

  1. od 1. januára 2015 neprípustnosť dovolania v tzv. exekučných veciach. Prípustnosť dovolania podľa § 239 Občianskeho súdneho poriadku ostáva zachovaná (najmä zmeňujúce uznesenie a potvrdzujúce uznesenie, ak súd vysloví prípustnosť dovolania, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu). 

 

 

Súvisiace články:

Zvukový záznam ako novinka súdneho konania

Kde sú hranice ochrany spotrebiteľa v súdnom konaní?