JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne služby

Právne služby vypracovania a pripomienkovania obchodnoprávnych zmlúv | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Súčasťou našich služieb je vypracovanie a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv a dohôd.

Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

 • Vyhotovenie všetkých typov zmlúv, ktoré potrebujete pri podnikaní (kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o obchodnom zastúpení, mandátna zmluva, zmluva o predaji podniku, lízingová zmluva, zmluva o úvere, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave a iné)
 • Všeobecné obchodné podmienky a ďalšie právne dokumenty
 • Zastúpenie a asistencia v predzmluvných rokovaniach a vyjednávaniach s obchodným partnerom alebo budúcim zmluvným partnerom
 • Ochrana dôverných informácií, obchodného tajomstva a know-how
 • Pripomienkovanie návrhu zmluvy predloženého obchodným partnerom
 • Príprava zmluvy o budúcej zmluve
 • Vytvorenie rámcovej zmluvy (zmluva na opakované plnenie)
 • Právna analýza už uzavretej zmluvy a zmluvného vzťahu, možností riešenia obchodného prípadu a odporúčania ďalšieho postupu
 • Právne posúdenie zmluvného vzťahu s partnerom v cudzine podľa európskeho práva alebo medzinárodného práva
 • Poradenstvo v súvislosti so zabezpečovacími prostriedkami
 • Poradenstvo v súvislosti s možnosťami a spôsobmi ukončenia zmlúv
 • Právna analýza platnosti a účinnosti problematických zmlúv, vybraných práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv