JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Register diskvalifikácií | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Register diskvalifikácií

 

Od 1. januára 2016 sa zavádza tzv. register diskvalifikácií. 

 

Register diskvalifikácií predstavuje neverejný register, ktorý je súčasťou centrálneho informačného systému súdnictva a v ktorom sa evidujú údaje o osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu. 

 

Súd na základe žiadosti vydá žiadateľovi potvrdenie o tom, či o jeho osobe v registri záznam je alebo nie je.

Pred zápisom člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristu registrový súd v registri diskvalifikácií preverí, či osoba, ktorá sa má zapísať, nie je vylúčená.

Vzhľadom na skutočnosť, že zavedením registra predkladateľ nechce zvyšovať administratívne zaťaženie podnikateľov, výpis z registra nebude povinnou prílohou k návrhu na zápis do obchodného registra a nepredpokladá sa jeho potreba ani v iných prípadoch.

Na základe uvedeného si bude môcť žiadateľ vyžiadať potvrdenie o zápise  v registri o svojej osobe, ak bude potrebovať preukázať svoju spôsobilosť vykonávať funkciu, napr. obchodným partnerom. Za vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je sa platí správny poplatok 2,50 eura za každú aj začatú stranu.

Register diskvalifikácií vedie Okresný súd Žilina; jeho obvodom je celé územie Slovenskej republiky.

Legislatívna zmena bola do právneho poriadku SR zavedená zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.