JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov

 

S účinnosťou od 1. septembra 2014 môže daňový subjekt písomne požiadať finančné riaditeľstvo o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov. 

Finančné riaditeľstvo v ňom potvrdí, či považuje firmou navrhnutý postup za správny.

Finančné riaditeľstvo vydá záväzné stanovisko na základe žiadosti, ktorá bude musieť obsahovať zákonom určené náležitosti obsiahnuté v daňovom poriadku.

 
     

Žiadosti o záväzné stanovisko by sa mali týkať predovšetkým náročných problémov, v ktorých nie je jednoduché správne interpretovať požiadavky zákona. V tomto štádiu sa to bude týkať vybraných problémov pri uplatňovaní dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty. 

Rozsah daňových predpisov, ku ktorých uplatneniu možno vydať záväzné stanovisko upravuje vyhláška MF SR č. 229/2014 Z. z. nasledovne:

 

K uplatneniu ustanovení Zákona o dani z príjmov k posúdeniu:

 

K uplatneniu ustanovení Zákona o dani z pridanej hodnoty k posúdeniu:

zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (§ 16 Zákona o dani z príjmov) 

 

vzniku daňovej povinnosti (§ 19 až 21 Zákona o dani z pridanej hodnoty) 

predaja a kúpy podniku alebo jeho časti v reálnych hodnotách (§ 17a Zákona o dani z príjmov)

 

sadzby dane za tovar (§ 27 Zákona o dani z pridanej hodnoty)

   

osoby povinnej platiť daň z pridanej hodnoty (§ 69 ods. 12 Zákona o dani z pridanej hodnoty)

 

Finančné riaditeľstvo vydá daňovému subjektu záväzné stanovisko v lehote 60 dní od doručenia žiadosti alebo od jej doplnenia na základe výzvy. Ak vzhľadom na zložitosť prípadu nemožno vydať záväzné stanovisko do 60 dní, finančné riaditeľstvo oznámi túto skutočnosť daňovému subjektu a požiada ho o vyjadrenie, či súhlasí s vydaním záväzného stanoviska v ním navrhnutej predĺženej lehote, pričom táto lehota nemôže presiahnuť šesť kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo od jej doplnenia na základe výzvy. Ak daňový subjekt oznámi finančnému riaditeľstvu v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia oznámenia, že nesúhlasí s predĺžením lehoty na vydanie záväzného stanoviska, alebo ak sa v tejto lehote nevyjadrí, žiadosť sa považuje za späťvzatú.

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške od 1 do 3 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu.