JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov

 

Národná rada SR prijala dňa 25. novembra 2015 nový zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento zákon upravuje:

a) požiadavky na zložky a emisie tabakových výrobkov a súvisiace nahlasovacie povinnosti vrátane maximálnych úrovní emisií dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého v cigaretách,

b) podmienky označovania a balenia tabakových výrobkov vrátane zdravotných varovaní, ktoré sa musia uvádzať na spotrebiteľských baleniach tabakových výrobkov a každom vonkajšom obale,

c) zákaz uvádzať na trh tabak na orálne použitie,

d) cezhraničný predaj tabakových výrobkov na diaľku,

e) podmienky uvádzania nových kategórií tabakových výrobkov na trh,

f) podmienky uvádzania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami na trh, ich označovanie vrátane zdravotných varovaní.

Tento zákon nadobúdol účinnosť 20. mája 2016.

Zložky a emisie

V cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh obsah dechtu nesmie prekročiť 10 mg v 1 cigarete (ďalej len „mg/cig.“). V cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh obsah nikotínu nesmie prekročiť 1 mg/cig. V cigaretách vyrobených alebo cigaretách uvedených na trh obsah oxidu uhoľnatého nesmie prekročiť 10 mg/cig.

Nahlasovanie zložiek a emisií

Výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov je povinný predložiť ministerstvu zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike. Zoznam všetkých zložiek musí obsahovať aj dôvod použitia jednotlivých zložiek použitých pri výrobe tabakových výrobkov s uvedením ich funkcie a kategórie a toxikologické údaje zložiek v spálenej forme alebo v nespálenej forme súvisiace najmä s ich účinkami na zdravie a na závislosť, ktoré má výrobca, dovozca alebo distribútor tabakových výrobkov k dispozícii. 

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný predložiť ministerstvu interné a externé štúdie, ktoré má k dispozícii o prieskume trhu a preferenciách rôznych skupín spotrebiteľov vrátane mladistvých a súčasných fajčiarov ohľadom zložiek a emisií, ako aj prehľadný súhrn akýchkoľvek prieskumov trhu, ktoré vykonáva pri uvádzaní nových výrobkov.

Výrobca, dovozca alebo distribútor je povinný predložiť ministerstvu každoročne za predchádzajúci kalendárny rok najneskôr do 30. júna údaje o objemoch predaja tabakových výrobkov podľa značky a typu, v kusoch alebo v kilogramoch.

Zložky tabakových výrobkov

Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovovanie cigariet s charakteristickou arómou. 

Výrobca, dovozca alebo distribútor nesmie uvádzať na trh tabakové výrobky obsahujúce tieto prídavné látky:
a) vitamíny alebo iné prídavné látky, ktoré vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je prospešný pre zdravie alebo predstavuje znížené zdravotné riziko,
b) kofeín alebo taurín, alebo iné prídavné látky a stimulujúce zložky, ktoré sa spájajú so zvýšením energie a vitality,
c) látky, ktorých vlastnosti spôsobujú sfarbenie emisií,
d) látky, ktoré uľahčujú inhaláciu a vstrebávanie nikotínu pri tabakových výrobkoch na fajčenie, a
e) látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne a reprotoxické vlastnosti v nezhorenej podobe.
 
Zdravotné varovania
 
Na každom spotrebiteľskom balení tabakového výrobku a na každom vonkajšom obale tabakového výrobku sa zdravotné varovanie musí uviesť v štátnom jazyku. Zdravotné varovania pokrývajú celý povrch spotrebiteľského balenia alebo vonkajšieho obalu, ktorý je pre ne vyhradený, a nesmú sa komentovať, parafrázovať ani sa na ne nemožno žiadnym spôsobom odvolávať. Zdravotné varovania na spotrebiteľskom balení a každom vonkajšom obale musia byť neodstrániteľne vytlačené, nezmazateľné, plne viditeľné a počas uvádzania na trh nesmú byť čiastočne alebo úplne zakryté alebo prerušené kontrolnou známkou, cenovými etiketami, bezpečnostnými prvkami, obalmi, puzdrami, škatuľkami alebo iným spôsobom. Zdravotné varovania sa ohraničujú čiernym okrajom s hrúbkou 1 mm vnútri plochy povrchu vyhradenej pre tieto zdravotné varovania. Zoznam obrázkových zdravotných varovaní, ktoré sa musia používať na tabakových výrobkoch, je uvedený v prílohe zákona.