JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 4. mája 2021 zákon č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobúda účinnosť dňom 2. augusta 2021.

Tento zákon upravuje minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní a zabezpečovaní poskytovania služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave, dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom, zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Podľa dôvodovej správe k zákonu primárnym cieľom zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Smernica o podpore ekologických vozidiel je súčasťou komplexnej politiky Európskej únie, ktorej cieľom sú ambiciózne záväzky v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov o minimálne 40 % do roku 2030, zvýšenia podielu spotreby energie z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 %, dosiahnutia aspoň 27 % úspor energie a zvýšenia energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti v Európskej únii. Smernica o podpore ekologických vozidiel je v rámci tejto komplexnej politiky zameraná na dekarbonizáciu odvetvia dopravy, a to predovšetkým prostredníctvom agregácie nákupu ekologických vozidiel.

Z dôvodovej správy ďalej vyplýva, že primárnym princípom zákona je ustanovenie požiadavky na minimálne percentuálne podiely ekologických vozidiel pri zadávaní vymedzených zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uzatváraní zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej doprave.