JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2015 | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Sadzby dane z motorových vozidiel pre rok 2015

 

Od 1. januára 2015 platia nové pravidlá pre zdaňovanie motorových vozidiel. Nový zákon o dani z motorových vozidiel (zákon č. 361/2014 Z. z. stanovuje povinnosť platiť daň z vozidla evidovaného v SR, ak sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť

Zdaňovanými kategóriami vozidiel sú kategórie:

L

M

N

O

motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky

vozidlá určené na prepravu osôb

vozidlá určené na dopravu nákladov

prípojné vozidlá

 

Výška dane závisí: pri elektromobiloch od výkonu motora v kW, pri osobných vozidlách od zdvihového objemu valcov motora v cm2 a pri úžitkových vozidlách a autobusoch od počtu náprav a hmotnosti vozidla.

Ročná sadzba dane je určená jednotne pre celé územie Slovenskej republiky nasledovne:


osobné vozidlá


Zdvihový objem valcov motora v cm3

Ročná sadzba dane v eurách

 

 

nad

do (vrátane)

 

 

150

50

150

900

62

900

1 200

80

1 200

1 500

115

1 500

2 000

148

2 000

3 000

180

3 000

 

218

 


Príloha č. 2 k zákonu č. 361/2014 Z. z.

 

ZVÝŠENIE A ZNÍŽENIE ROČNEJ SADZBY

Ročná sadzba dane sa zníži o:

a) 25 % počas prvých 36 kalendárnych mesiacov (1. – 3. rok) počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,

b) 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (4. – 6. rok) a

c) 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (7. – 9. rok).

 

Ročná sadzba dane podľa odsekov 1 až 3 sa zníži o 50 % pre:

a) hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,

b) vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),

c) vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

 

Po uplynutí 9 rokov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa ročná sadzba dane zvýši o:

a) 10 % počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov a

b) 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

 

SPLATNOSŤ DANE

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. Daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie sa podáva správcovi dane do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej štvrtiny predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, a to vo výške jednej dvanástiny predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.

 

 

Súvisiace články:

Daň z motorových vozidiel čakajú od roku 2015 viaceré zmeny

Koho ovplyvní nový zákon o dani z motorových vozidiel