JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Advokátska kancelária JUHANIAKOVÁ A PARTNERI

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Register účtovných závierok

Od 1. januára 2014 sa účtovné závierky účtovných jednotiek zverejňujú ich uložením do Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk). Register účtovných závierok je informačný systém verejnej správy, správcom ktorého je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zverejnenie účtovných závierok v registri účtovných závierok nahrádza zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku a ich ukladanie do Zbierky listín príslušného Obchodného registra. Pôvodný spôsob zverejňovania účtovných závierok predstavoval výraznú administratívnu a finančnú záťaž pre účtovné jednotky. Len za zverejňovanie účtovných závierok v Obchodnom vestníku zaplatili účtovné jednotky celkovo približne 510.000 Eur ročne, pričom za nepodanie, či nezverejnenie účtovnej závierky im hrozili pokuty. 

Po novom už podnikatelia nie sú povinní predkladať účtovné závierky viacerým inštitúciám. Účtovné závierky predkladajú len raz a to v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (www.financnasprava.sk) alebo v listinnej podobe prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu. Vďaka novému Registru účtovných závierok všetky ostatné štátne orgány získavajú informácie prostredníctvom portálu Registra účtovných závierok (www.registeruz.sk) bez toho, aby si ich pýtali od samotných podnikateľských subjektov. Ďalšou výhodou Registra účtovných závierok je vytvorenie prístupu verejnosti k údajom z účtovných závierok, čo prispieva k zvýšeniu transparentnosti.

Účtovná jednotka je povinná riadnu účtovnú závierku uložiť do Registra účtovných závierok najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Neuloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok je správnym deliktom, za ktorý môže daňový úrad uložiť pokutu do 2 % z celkovej sumy majetku podľa § 38 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Register účtovných závierok už k dnešnému dňu obsahuje účtovné závierky za roky 2009 až 2011. V priebehu roku 2014 sa bude dopĺňať priebežne o účtovné závierky podané za rok 2012. Od 1. januára 2014 budú nové účtovné závierky zverejňované v registri automaticky do 15 pracovných dní od ich podania.