JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

 

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 6. mája 2021 zákon číslo 213/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uvedenou novelou sa s účinnosťou od 1. augusta 2021 do zákona dopĺňa nový odsek 4 v paragrafe 18, podľa ktorého osoba, o ktorej sa vedie zdravotná dokumentácia, je oprávnená zakázať poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo svojej zdravotnej dokumentácie osobe podľa § 25 ods. 1 písm. b) a d). Zákaz musí byť vyhotovený v písomnej forme s osvedčeným podpisom osoby, ktorá zakazuje poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie. Osoba, ktorá zakázala poskytovať a sprístupňovať údaje zo svojej zdravotnej dokumentácie, môže tento zákaz kedykoľvek odvolať, a to v písomnej forme s jej osvedčeným podpisom.

Osobou podľa § 25 ods. 1 písm. b) je manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osoba plnoletá, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca.

Osobou podľa § 25 ods. 1 písm. d) je za podmienok uvedených v odseku 9 manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca u osoby, ktorá nie je vzhľadom na svoj aktuálny zdravotný stav schopná splnomocniť osobu podľa písmena c) a nemá zákonného zástupcu, a to v nevyhnutnom rozsahu súvisiacom s jej aktuálnym zdravotným stavom; ak takáto osoba nie je, osoba plnoletá, ktorá s ňou žije v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca.

Podľa dôvodovej správy k zákonu zákon v súlade s princípmi právneho štátu a s právami na nedotknuteľnosť súkromia, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a ochranu osobných údajov rešpektuje slobodnú vôľu pacientov s úplnou spôsobilosťou na právne úkony, pričom platia nevyhnutné výnimky na účel ochrany života  a zdravia obyvateľov. Z vyššie opísaných dôvodov sa zákonom zavádza nový právny inštitút zákazu poskytovania a sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie dotknutej osoby, resp. z jej elektronickej zdravotnej knižky. Obdobne ako pri možnosti písomného plnomocenstva, resp. elektronického súhlasu na prístup k údajom zo zdravotnej dokumentácie, resp. elektronickej zdravotnej knižky pre inú osobu, aj pri inštitúte zákazu ide najmä o rešpektovanie slobodnej vôle osoby pri rozhodovaní o tom, kto môže, resp. kto nemôže mať prístup k informáciám o zdravotnom stave dotknutej osoby. Rovnako ako písomné plnomocenstvo, resp. elektronický súhlas, aj zákaz (či už v písomnej alebo elektronickej forme), možno kedykoľvek odvolať.