JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela Zákona o verejnom obstarávaní dotýkajúca sa schránkových firiem | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Od 1. marca 2015 zákaz účasti tzv. schránkových firiem na verejných obstarávaniach

 

Posledná novela Zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 13/2015 Z. z.) prináša od 1. marca 2015 viacero zmien, ktoré majú zabrániť tzv. schránkovým firmám účasť na verejnom obstarávaní. Hlavným cieľom novely Zákona o verejnom obstarávaní je zabezpečiť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastňovať iba právnické osoby so známou vlastníckou štruktúrou.

 

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ ÚČINNÉ OD 1. MARCA 2015

1.     Právnické osoby, ktoré sa uchádzajú o získanie verejnej zákazky, budú povinné preukázať svoju vlastnícku štruktúru až po úroveň fyzických osôb

Uvedené sa má dosiahnuť tak, že verejného obstarávania sa nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť.

2.     Verejného obstarávania sa tiež nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktoré nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, ale bude prostredníctvom kvalifikovanej účasti priamo alebo nepriamo ovládaná fyzickými osobami, ktoré majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať ich majetkovú účasť

3.     Taktiež verejného obstarávania sa budú môcť zúčastniť len také právnické osoby, v ktorých nemajú kvalifikovanú účasť, teda 10% podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, verejní funkcionári vymenovaní v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov.