JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela zákona o obecnom zriadení zavádzajúca pravidlá označovania budov súpisnými a orientačnými číslami | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela zákona o obecnom zriadení zavádzajúca pravidlá označovania budov súpisnými a orientačnými číslami

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v časti týkajúcej sa označovania budov súpisným a orientačným číslom.

Podľa novely zákona o obecnom zriadení je vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

Súpisné a orientačné číslo budov (bytových aj nebytových) určuje, mení a ruší miestne príslušná obec. Obec na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Obec môže rozhodnúť o označovaní budov orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.

Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

Autor: JUDr. Zuzana JUHANIAKOVÁ