JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

 

Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje vymedzenie neprimeraných podmienok v obchode s potravinami, kontrolu neprimeraných podmienok, zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

S účinnosťou od 15. júna 2021 sa zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami mení zákonom číslo 219/2021 Z. z. Ťažiskovými zmenami novely sú:

V § 2 zákona sa dopĺňa definícia odberateľa, dodávateľa, tretej osoby a skupiny. Odberateľom je podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a odoberá potravinu od dodávateľa; odberateľom je aj právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom a odoberá potravinu od dodávateľa, právnická osoba, ktorá má vo vzťahu k prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku postavenie ovládanej osoby alebo ovládajúcej osoby alebo skupinou podľa písmena k). Dodávateľom je podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku a dodáva potravinu odberateľovi; dodávateľom je aj právnická osoba, ktorá je združením fyzických osôb alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jedna je dodávateľom. Treťou osobou je osoba, ktorá je k účastníkom konania v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a disponuje účtovnými dokladmi alebo informáciami potrebnými pre výkon kontroly. Skupinou je zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti v súvislosti s nákupom potraviny na účel jej ďalšieho predaja alebo poskytovania služieb s tým súvisiacich.

Novela rozšírila okruh neprimeraných podmienok definovaných v § 3 zákona. Podľa novely sa neprimeranou podmienkou rozumie aj neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 1. 30 dní odo dňa dodania potraviny, za predpokladu, že faktúra za potravinu je odberateľovi doručená do 10 dní odo dňa dodania potraviny, a v prípade, ak je faktúra za potravinu doručená odberateľovi po 10 dňoch odo dňa dodania potraviny, je neprimeranou podmienkou neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry odberateľovi, alebo 2. 15 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej faktúry za dodanie vybranej potraviny; lehota splatnosti podľa bodu 1 a 2 sa nevzťahuje na peňažné plnenie vykonávané v rámci školského programu podľa osobitného predpisu alebo na peňažné plnenie vykonávané subjektom verejného práva, ktorý je zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 340b ods. 5 Obchodného zákonníka.

Podľa novely sa neprimeranou podmienkou rozumie aj neplnenie zmluvného záväzku súvisiaceho s objednávaním alebo prevzatím potraviny zo strany odberateľa bez právneho dôvodu; v ďalšom jednostranná zmena platobnej podmienky, kúpnej ceny, kvality dodávanej potraviny alebo podmienky dodania potraviny, ak ide o frekvenciu dodania, spôsob dodania, miesto dodania, čas dodania alebo objem dodávanej potraviny, alebo jednostranná zmena podmienky poskytovania služby; rovnako tak peňažné plnenie dodávateľa odberateľovi za znehodnotenie potraviny alebo za stratu potraviny, ktorá nastala v priestoroch odberateľa alebo po nadobudnutí vlastníckeho práva odberateľa k potravine, ak znehodnotenie potraviny alebo strata potraviny nie je spôsobená v dôsledku zavinenia dodávateľa.

Podľa novely sa neprimeranou podmienkou rozumie aj prenášanie nákladov spojených s daňovým zaťažením alebo prenášanie plnení, ktoré sú neprimeranou podmienkou, do zníženia kúpnej ceny; neoprávnené získanie, neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva účastníkom obchodného vzťahu podľa § 51 Obchodného zákonníka, vyhrážanie sa účastníka obchodného vzťahu odvetnými obchodnými opatreniami alebo vykonávanie takých opatrení voči účastníkovi obchodného vzťahu, ak ten uplatňuje svoje zákonné právo alebo právo vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi účastníkmi obchodného vzťahu; kompenzácia dodávateľa odberateľovi za preskúmanie podania spotrebiteľa, ktoré sa týka predaja potraviny dodávateľa, napriek tomu, že nedošlo k porušeniu povinností dodávateľa; odmietnutie odberateľa písomne potvrdiť podmienky zmluvy o dodávke potraviny, ak o to dodávateľ písomne požiadal.

Kontrolu vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Ministerstvo pôdohospodárstva môže vykonať kontrolu u kontrolovaného subjektu z vlastného podnetu alebo z podnetu inej osoby. Kontrolu vykonávajú v primeranej lehote najmenej dvaja zamestnanci ministerstva pôdohospodárstva na základe poverenia na vykonanie kontroly vydaného ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom ministerstva pôdohospodárstva. Kontrola je začatá dňom vydania poverenia. Kontrola je skončená dňom doručenia záznamu o vykonanej kontrole alebo protokolu o vykonanej kontrole kontrolovanému subjektu.

Ministerstvo pôdohospodárstva môže za marenie výkonu kontroly, za sťaženie výkonu kontroly alebo za nesplnenie povinnosti podľa § 9 uložiť kontrolovanému subjektu alebo tretej osobe poriadkovú pokutu. Podľa novely poriadkovú pokutu možno uložiť do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti podľa § 9. Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak v ňom nie je určená iná lehota splatnosti.

Podľa novely sa dopĺňa nová pokuta vo výške 500.000,- Eur, ktorú môže Ministerstvo pôdohospodárstva uložiť účastníkovi obchodného vzťahu, ktorý sa dopustí správneho deliktu tým, že v obchodnom vzťahu požaduje, dohodne alebo uplatní neprimeranú podmienku uvedenú v § 3 ods. 5 písm. d), e), g), i) až n), q), s) až u), w), x), z), aa), ac) až af) alebo písm. ag). Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. 7, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Ministerstvo pôdohospodárstva zverejní na svojom webovom sídle do 5. marca príslušného roka výročnú správu, ktorá obsahuje najmä počet prijatých podnetov, počet začatých kontrol a počet skončených kontrol za predchádzajúci kalendárny rok. Výročná správa obsahuje z každej skončenej kontroly súhrnný opis skutočností, ktoré boli predmetom kontroly, výsledok kontroly a právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty za správny delikt. Výročnú správu je ministerstvo pôdohospodárstva povinné zaslať Európskej komisii do 15. marca príslušného roka.

Podľa tohto zákona sa posudzuje aj požadovanie, dohodnutie alebo uplatnenie neprimeranej podmienky medzi účastníkmi obchodného vzťahu, ktoré bolo uskutočnené v cudzine alebo bolo uskutočnené bez ohľadu na právo, ktoré je inak podľa predpisov medzinárodného práva súkromného alebo osobitného predpisu rozhodným pre zmluvu uzavretú medzi účastníkmi obchodného vzťahu, ak jeho účinky nastali alebo mohli nastať na území Slovenskej republiky.

Podľa dôvodovej správy k zákonu sa zákonom zabezpečuje transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/633 zo 17. apríla 2019 o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v poľnohospodárskom a potravinovom dodávateľskom reťazci (Ú. v. EÚ L 111, 25.4.2019). Okrem transpozičných úprav obsahuje zákon aj úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Z dôvodovej správy v ďalšom vyplýva, že právna úprava neupravuje tzv. šedé praktiky (resp. iba čiastočne v ustanovení § 3 ods. 3 a 4, § 3 ods. 5 zákona), keďže obsah šedých praktík popiera samotný účel a cieľ právnej úpravy a je aj v rozpore s recitálom smernice (EÚ) 2019/633. Podstata šedých praktík spočíva v tom, že niečo je zakázané, ale keď sa to dohodne, je to povolené. Základným znakom nekalých obchodných praktík je fiktívna dohoda a tzv. fear factor, z čoho vyplýva, že umožniť dohodu na určitých nekalých obchodných praktikách popiera zmysel regulácie a ochrany.