JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Novela Obchodné zákonníka ruší povinné prekladanie výpisu z účtu pri založení spoločnosti | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Novela Obchodného zákonníka ruší povinné prekladanie výpisu z účtu pri založení spoločnosti

 

ODPADÁ POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ VÝPIS Z ÚČTU PRI ZALOŽENÍ SPOLOČNOSTI

 

Od 1. januára 2016 sa zrušuje povinnosť priložiť výpis z účtu v banke preukazujúci splatenie peňažných vkladov alebo ich častí k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Vytvoril sa legilsatívny priestor na opätovné zakladanie spoločností s ručením obmedzeným s fiktívnym základným imaním bez zloženia základného imania minimálne vo výške 5 000,- Eur v prípade spoločnosti  s ručeným obmedzeným s jediným spoločníkom na bankový účet spoločnosti.

 

Legislatívna zmena nadobúda účinnosť 1. januára 2016 a bola do právneho poriadku SR zavedená zákonom č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.