JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Advokátska kancelária JUHANIAKOVÁ A PARTNERI

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na office@legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Nová výška zákonných úrokov z omeškania v obchodnoprávnych-záväzkových vzťahoch

Zavádza sa nová výška zákonných úrokov z omeškania v obchodnoprávnych záväzkových vzťahoch.

Ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká veriteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške dohodnutej v zmluve, a to bez potreby osobitného upozornenia. Ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania, ktoré sa rovnajú základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť percentuálnych bodov.

Namiesto takto určených úrokov z omeškania môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov.

Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úroky z omeškania aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.