JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Centrálny register splatných pohľadávok štátu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Centrálny register splatných pohľadávok štátu

 
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky spustí 1. januára 2016 centrálny register splatných pohľadávok štátu, ktorý bude v plnej prevádzke od 1. júla 2016.
 
Centrálny register splatných pohľadávok štátu bude verejne prístupná evidencia osôb, voči ktorým správca eviduje splatné pohľadávky štátu. Centrálny register splatných pohľadávok štátu bude viesť Ministerstvo financií Slovenskej republiky a bude ho zverejňovať na svojom webovom sídle.
 
Centrálny register splatných pohľadávok štátu bude obsahovať:
 
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
b) názov, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,
c) sumu istiny pohľadávky štátu,
d) dátum splatnosti pohľadávky štátu,
e) právny dôvod vzniku pohľadávky štátu.
 
Centrálny register splatných pohľadávok štátu zavádza zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu, ktorý Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 26. novembra 2014.
 
Jedným z cieľov zverejnenia dlžníkov štátu je vytvoriť tlak na dobrovoľné uhradenie pohľadávky štátu zo strany dlžníka.