JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Povinnosť člena orgánu podpísať listinu o vzdaní sa funkcie pred notárom | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Povinnosť člena orgánu podpísať listinu o vzdaní sa funkcie pred notárom

 

 

 

 

Od 25. apríla 2015 sa na platné vzdanie sa funkcie konateľa, člena predstavenstva, člena dozornej rady a ďalších vyžaduje podpísanie listiny o vzdaní sa funkcie pred notárom.

   

 

Túto povinnosť nemá konateľ, člen predstavenstv, člen dozornej rady a ďalší, ak sa funkcie vzdajú priamo na zasadnutí valného zhromaždenia alebo iného orgánu, ktorý je podľa zákona oprávnený vymenovať nového člena orgánu. V takom prípade musí byť podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia úradne osvedčený.

Legislatívna zmena nadobudla účinnosť 29. apríla 2015 a bola do právneho poriadku SR zavedená zákonom č.87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.