JUDr. Zuzana Juhaniaková

Právne novinky

Povinný príspevok za jadrovú elektráreň do Národného jadrového fondu | JUDr. Zuzana Juhaniaková

Prinášame informácie o aktuálnych zmenách v platnej legislatíve SR a EÚ, ktoré sa môžu dotknúť aj Vášho podnikania. Ak máte záujem o zasielanie aktualizácií platnej legislatívy, kontaktujte nás na juhaniakova [@] legaladvisory.sk.

Zobraziť všetky novinky

Odborné články

Všetky články

Povinný príspevok za jadrovú elektráreň do Národného jadrového fondu

 

Vláda SR prijala nariadenie číslo 478/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška povinného príspevku a povinnej platby a podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku a povinnej platby na účet Národného jadrového fondu.

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia na výrobu elektriny platí ročný povinný príspevok na účet Národného jadrového fondu vedený v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.

Výška ročného povinného príspevku je:

a) 46 307 425 eur pre jadrovú elektráreň Jaslovské Bohunice V2,
b) 32 182 115 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce MO12,
c) 29 411 437 eur pre jadrovú elektráreň Mochovce MO34.

Držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia iného ako jadrové zariadenie na výrobu elektriny platí ročnú povinnú platbu na účet Národného jadrového fondu vedený v Štátnej pokladnici raz ročne so splatnosťou do 1. decembra príslušného kalendárneho roka.

Výška ročnej povinnej platby je:

a) 3 002 954 eur pre jadrové zariadenie Technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov vrátane objektov a zariadení sem prevedených z jadrovej elektrárne A1,
b) 363 592 eur pre jadrové zariadenie Medzisklad vyhoretého jadrového paliva prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
c) 256 570 eur pre jadrové zariadenie Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce,
d) 10 793 eur pre jadrové zariadenie Integrálny sklad rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Jaslovské Bohunice,
e) 84 411 eur pre jadrové zariadenie Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov prevádzkované v lokalite Mochovce.

Toto nariadenie vlády nadobudlo účinnosť 1. januára 2023.